ПАКЕТ Годишна претплата на Проагенсовите печатени и е-изданија и консалтинг за 2023 година

ПАКЕТ Годишна претплата на Проагенсовите печатени и е-изданија и консалтинг за 2023 година. Детали на ПОВЕЌЕ

Share
ONLINE Обуки на Про Агенс – декември 2022 година

ONLINE Обуки на Про Агенс - декември 2022 година. Термини: 22 декември 2022 година (ЧЕТВРТОК) 24 декември 2022 година (САБОТА) 27 декември 2022 година (ВТОРНИК) Целосна информација на ПОВЕЌЕ

Share
Правила за исплата на регресот за годишен одмор и новогодишниот надоместок за 2022 година

Правила за исплата на регресот за годишен одмор и новогодишниот надоместок за 2022 година. Детали побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Информатор 11.2022 (ноември 2022)

Информатор 11.2022 (ноември 2022) побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, НОЕМВРИ 2022 година со АЛАТКИ за пресметка за 2022 година

Податоци за нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, НОЕМВРИ 2022 година, алатки за пресметка на плати на македонски и англиски јазик побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог

Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Пречистени текстови на Законот за даночна постапка и Законот за регистрирање на готовинско плаќање (247.2022)

Пречистени текстови на Законот за даночна постапка и Законот за регистрирање на готовинско плаќање (247.2022) побарај на ПОВЕЌЕ

Share
2022: Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давачки, Еурибор и Скибор каматни стапки и Уплатни сметки за јавни давачки

2022: Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давацки, Еурибор и Скибор каматни стапки Уплатни сметки за јавни давачки. Побарај Преглед на ПОВЕЌЕ.

Share
15 ноември 2022 – Нов Закон за заштита на потрошувачите

Нов Закон за заштита на потрошувачите во сила од 15 ноември 2022 година.

Share
Процент за МДБ за OKTOМВРИ 2022 = 11,6%

Процентот за МДБ за ОКТОМВРИ 2022 година изнесува: 11,6%! Месечната аконтација за ОКТОМВРИ 2022 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година (АОП 56), зголемена за 11,6%. Правните лица кои го применуваат Законот за исплата на платите ИМААТ право на покачување на платите за месец ОКТОМВРИ 2022 година за 0,7%. Текст за Месечните аконтации за данокот на добивка и данокот од вршење на самостојна дејност и други детали и алатки побарај на ПОВЕЌЕ.

Share