Измена на Одлуката за Reverse Charge (202.22): Вклучена и изградба на фотонапонски електроцентрали

Измена на Одлуката за Reverse Charge (202.22): Вклучена и изградба на фотонапонски електроцентрали. Детали и Одлуката побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Информатор 9.2022 (септември 2022)

Содржина на Информатор 9/2022 (септември 2022). Детали побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Oграничување трговската маржа во трговијата со електрична енергија од 9.9.2022-15.4.2023

Детали за ограничувањето на трговската маржа во трговијата со електрична енергија од 9.9.2022-15.4.2023 и самата Одлука, побарај ги на ПОВЕЌЕ

Share
Процент за МДБ за АВГУСТ 2022 = 10,2%

Процентот за МДБ за АВГУСТ 2022 година изнесува: 10,2%! Месечната аконтација за АВГУСТ 2022 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година (АОП 56), зголемена за 10,2%. Правните лица кои го применуваат Законот за исплата на платите ИМААТ право на покачување на платите за месец АВГУСТ 2022 година за 0,65%. Текст за Месечните аконтации за данокот на добивка и данокот од вршење на самостојна дејност и други детали и алатки побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Недефиниран даночен третман на прометот поврзан со фотонапонските централи

Коментар на тема „Недефиниран даночен третман на прометот поврзан со фотонапонските централи“ побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Договор за сметководствени услуги 2022

Најнова форма на Договор за сметководствени услуги (word  формат) изготвен од Про Агенс може да симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Проагенсов Преглед на прописи заклучно со Сл. весник 192/2022

Проагенсовиот Преглед на прописи заклучно со Сл. весник 192/2022 може да го симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Запишување на лиценцата за работа во ЦРМ на субјекти што вршат сметководствени работи

Детали за запишувањето на лиценцата за работа во ЦРМ на субјекти што вршат сметководствени работи и Анализа на формите на вработување на сметководител и овластен сметководител во контекст на новиот Закон за вршење на сметководствени работи побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, АВГУСТ 2022 година со АЛАТКИ за пресметка за 2022 година

Податоци за нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, АВГУСТ 2022 година, алатки за пресметка на плати на македонски и англиски јазик побарај на ПОВЕЌЕ

Share
2022: Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давачки, Еурибор и Скибор каматни стапки и Уплатни сметки за јавни давачки

2022: Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давацки, Еурибор и Скибор каматни стапки Уплатни сметки за јавни давачки. Побарај Преглед на ПОВЕЌЕ.

Share