Уставниот суд го укина приоритетното право на намирување во стечајна постапка на Фондот за осигурување на депозити

Уставниот суд го укина приоритетното право на намирување во стечајна постапка на Фондот за осигурување на депозити. Коментар на Одлуката на Уставниот сду со која се укинува членот 163 став 3 од Законот за банките и самата Одлука побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Одлука за користење на службни мобилни телефони за вработените во државната управа

Со Одлука за определување на правото на користење на службен мобилен телефон и за ограничување на износот на сметката се определува правото на користење на службен мобилен телефон, се врши ограничување на сметката за користење на телефонот и се уредува начинот на надоместување на сметката повисока од ограничувањето утврдено со одлуката. Пречистениот текст на Одлуката може да го симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Процент за МДБ за МАЈ 2021 = 1,9%

Процентот за МДБ за MAJ 2021 година е ПОЗИТИВЕН, изнесува: 1,9%! Месечната аконтација за MAJ 2021 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година (АОП 56), зголемена за 1,9%. Правните лица кои го применуваат Законот за исплата на платите ИМААТ право на покачување на платите за месец MAJ 2021 година за 0,35%. Текст за Месечните аконтации за данокот на добивка и данокот од вршење на самостојна дејност за 2021 година и други детали и алатки побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог

Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, МАЈ 2021 година со АЛАТКИ за пресметка за 2021-ва

Податоци за нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, МАЈ 2021 година, алатки за пресметка на плати на македонски и англиски јазик побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Свикување и одржување на Собрание на акционерско друштво со осврт на Годишно собрание

Целосен текст за Свикување и одржување на Собрание на акционерско друштво со осврт на Годишно собрание побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Годишен одмор – Текст и примери на акти за годишен одмор и регрес за годишен одмор

Текст на тема „Правила за користење на годишен одмор и за исплата на регрес за годишен одмор“ и Примери на акти за годишен одмор и регрес 2021-ва побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
ИНФОРМАТОР, бр. 5 (мај 2021 година)

Одделните текстови, како и целосната содржина на списанието „ИНФОРМАТОР“, бр. 5 (мај 2021 година) може да ги симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Насоки за постапување поврзани со Јавниот повик на Владата за финансиска поддршка на угостителските субјекти

Насоки за известување, пресметување и администрирање поврзани со Јавниот повик на Владата на РС Македонија за финансиска поддршка на угостителските субјекти. Коментар, пресметки и примери побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Измени на Одлуката за отворање на сметки во странство од страна на македонски резиденти кои не се овластени банки (30.04.2021)

Коментар на измените и дополнувањата на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство (во сила од 30 април 2021 година) и Пречистен текст на Одлуката побарај на ПОВЕЌЕ.

Share