Нова Национална класификација на дејности во примена од 2025 година

Новата Национална класификација на дејности во примена од 2025 година побарај ја на ПОВЕЌЕ

Share
Информатор, бр. 2.2024 година (февруари)

Информатор, бр. 2.2024 година (февруари) побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Процент за МДБ за ЈАНУАРИ 2024 = 7%

Процентот за МДБ за ЈАНУАРИ 2024 година изнесува: 7%! Месечната аконтација за ЈАНУАРИ 2024 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2022 година (АОП 56), зголемена за 7%. Правните лица кои го применуваат Законот за исплата на платите НЕМААТ право на покачување на платите за месец ЈАНУАРИ 2024. Текст за Месечните аконтации за данокот на добивка и данокот од вршење на самостојна дејност и други детали и алатки побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Писмена пресметка (АЛАТКА во excel) на плата, надоместоци на плата, данок на личен доход и социјални придонеси за претходната година

Писмена пресметка (АЛАТКА во excel) на плата, надоместоци на плата, данок на личен доход и социјални придонеси за претходната година поварај на ПОВЕЌЕ

Share
Потврди (сертификати) за даночен резидент за 2024 година за целите на задржаниот данок

Потврди (сертификати) за даночен резидент за 2024 година за целите на задржаниот данок побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог

Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Информатор, бр. 1.2024 година (јануари)

Информатор, бр. 1.2024 година (јануари) побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Обука за Годишна сметка, финансиски и даночни извештаи за 2023 година

Обука за Годишна сметка, финансиски и даночни извештаи за 2023 година. Термини:  4-7 февруари 2024 година (НЕДЕЛА-СРЕДА) - Интерхотел Сандански (БГ) 9 февруари 2024 година (ПЕТОК) – online 10 февруари 2024 година (САБОТА) – online. Пријава, Про-фактура и Програма побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Рок за достава и објавување на тримесечните извештаи на јавните претпријатија

4 февруари 2024 година, рок за достава и објавување на тримесечните извештаи на јавните претпријатија. Детели и пречистен текст на Законот за јавни претпријатја побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Проагенсов Преглед на прописи заклучно со Сл. весник 41/2024

Проагенсовиот Преглед на прописи заклучно со Сл. весник 41/2024 може да го симнете на ПОВЕЌЕ.

Share