Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, ЈАНУАРИ 2022 година со АЛАТКИ за пресметка за 2022

Податоци за нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, ЈАНУАРИ 2022 година, алатки за пресметка на плати на македонски и англиски јазик побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Процент за МДБ за ДЕКЕМВРИ 2021 = 4,3%

Процентот за МДБ за ДЕКЕМВРИ 2021 година изнесува: 4,3%! Месечната аконтација за ДЕКЕМВРИ 2021 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година (АОП 56), зголемена за 4,3%. Правните лица кои го применуваат Законот за исплата на платите ИМААТ право на покачување на платите за месец ДЕКЕМВРИ 2021 година за 0,2%. Текст за Месечните аконтации за данокот на добивка и данокот од вршење на самостојна дејност за 2021 година и други детали и алатки побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог

Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Информација на Министерството за економија за работење на трговците во недела и на празници

Информација на Министерство за економија за примена на измените на Законот за трговија и работењето во недела, на државни и други празници согласно закон. Детали побарај на повеќе.

Share
УЈП: ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ГРАНТ

Информација на УЈП за поднесување на Барањата за претворање на финансиската поддршка во грант. Барањата се поднесуваат преку e-tax, а прилозите (фактури и изводи) во хартиена форма. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Курсни листи за 2021 (просечен курс на еврото, курс на 31.12 и дневни курсни листи)

Курсни листи за 2021 (просечен курс на еврото за 2021 година, курс на 31.12.2021 година и дневни курни листи) побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Скибор и Еурибор каматни стапки

Податоци за СКИБОР и ЕУРИБОР каматните стапки за 2020 година. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Нов износ на Минималната нето плата од јануари 2022 и Нови алатки за пресметка на платите за 2022 година

Месечното даночно намалување (лично ослободување за 2022 година) изнесува 8.788 денари, нов износ на Минималната нето плата од јануари 2022 и Нови алатки за пресметка на платите за 2022 година

Share
Барања за претворање на финансиската поддршка од 2021 во грант и други нови даночни обрасци, даночно намалување (лично ослободување за 2022 година)

Барања за претворање на финансиската поддршка од 2021 во грант и други нови даночни обрасци, даночно намалување (лично ослободување за 2022 година). Деталите побарај ги преку линковите на ПОВЕЌЕ.

Share
2022: Камати: референтна, казнена камата и камата за неплатени јавни давачки

Прегледот на каматните стапки на казнена (затезна) камата, референтната каматна стапка и каматните стапки за неплатени јавни давачки може да го симнат привилегираните корисници со кликнување на ПОВЕЌЕ.

Share