КПУ обука на Про Агенс (2-5 јуни 2024): Камена Воурла (ГР)

Дводневна КПУ Обука на Про Агенс (2 - 5 јуни 2024) во Камена воурла (ГР). Програма, пријава и про-фактура побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Online КПУ Обука на Про Агенс (мај – јуни 2024)

Online КПУ Обука на Про Агенс (мај - јуни 2024). Термини: 31 мај, 7 јуни и 8 јуни 2024 година. Програма, пријава и про-фактура побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Процент за МДБ за АПРИЛ 2024 = 1,6%

Процентот за МДБ за АПРИЛ 2024 година изнесува: 1,6%! Месечната аконтација за АПРИЛ 2024 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2023 година (АОП 56), зголемена за 1,6%. Правните лица кои го применуваат Законот за исплата на платите ИМААТ право на покачување на платите за месец АПРИЛ 2024 за 0,35%. Текст за Месечните аконтации за данокот на добивка и данокот од вршење на самостојна дејност и други детали и алатки побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Информатор 4.2024 (април)

Информатор 4.2024 (април)

Share
Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, АПРИЛ 2024 година со АЛАТКИ за пресметка за 2024 година

Податоци за нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, АПРИЛ 2024 година, алатки за пресметка на плати на македонски и англиски јазик за 2024 година побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Проагенсов Преглед на прописи заклучно со Сл. весник 102/2024

Проагенсовиот Преглед на прописи заклучно со Сл. весник 102/2024 може да го симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог

Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давачки, Еурибор и Скибор каматни стапки и Уплатни сметки за јавни давачки

Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давацки, Еурибор и Скибор каматни стапки Уплатни сметки за јавни давачки. Побарај Преглед на ПОВЕЌЕ.

Share
Од 1 јануари 2025 година започнува примената на Новиот Правилник за водење сметководство, кој го содржи целосниот превод на Меѓународните стандарди за финансиско известување

Од 1 јануари 2025 година започнува примената на Новиот Правилник за водење сметководство, кој го содржи целосниот превод на Меѓународните стандарди за финансиско известување. Преглед на стандардите и Правилникот со преведените стандарди (во два дела) побарај го на ПОВЕЌЕ

Share
Најнова алатка за пресметка на практикантски надомест за 2024 година

Најнова алатка за пресметка на практикантски надомест за 2024 година, пречистен текст на Законот за практикантство и останати детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share