Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, ЈУНИ 2022 година со АЛАТКИ за пресметка за 2022 година

Податоци за нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, ЈУНИ 2022 година, алатки за пресметка на плати на македонски и англиски јазик побарај на ПОВЕЌЕ

Share
2022: Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давачки, Еурибор и Скибор каматни стапки и Уплатни сметки за јавни давачки

2022: Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давацки, Еурибор и Скибор каматни стапки Уплатни сметки за јавни давачки. Побарај Преглед на ПОВЕЌЕ.

Share
Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог

Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Измена на Одлуката за ограничување на трговската маржа (135 и 137.22)

Измена на Одлуката за трговските маржи, јуни 2022.

Share
Предложени измени на Тарифниот систем за снабдување со електрична енергија

Предложени измени на Тарифниот систем за снабдување со електрична енергија. Пречистен текст на Законот за енергетија, Презентација за предложените измени во Тарифниот систем и други детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Процент за МДБ за МАЈ 2022 = 7,2%

Процентот за МДБ за MAJ 2022 година изнесува: 7,2%! Месечната аконтација за MAJ 2022 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година (АОП 56), зголемена за 7,2%. Правните лица кои го применуваат Законот за исплата на платите ИМААТ право на покачување на платите за месец MAJ 2022 година за 1%. Текст за Месечните аконтации за данокот на добивка и данокот од вршење на самостојна дејност и други детали и алатки побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Проагенсов Преглед на прописи заклучно со Сл. весник 130/2022

Проагенсовиот Преглед на прописи заклучно со Сл. весник 130/2022 може да го симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
1 јуни 2022: Укинати ограничувања на трговски маржи и вратени редовни ДДВ стапки за производи за човечка исхрана и енергенти

1 јуни 2022: Укинати ограничувања на трговски маржи и вратени редовни ДДВ стапки за производи за човечка исхрана и енергенти. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Обука во Грција (4-7 ЈУНИ 2022) на Про Агенс

Обука во Грција (4 - 7 јуни 2022: САБОТА - ВТОРНИК) - хотел „Olympian bay grand resort“, Лептокарија, Грција. Пријави, Програма, профактура и други детали побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Годишен одмор – Текст и примери на акти за годишен одмор и регрес за годишен одмор

Текст на тема „Правила за користење на годишен одмор и за исплата на регрес за годишен одмор“ и Примери на акти за годишен одмор и регрес 2022 побарај на ПОВЕЌЕ.

Share