Информатор, бр. 11 (ноември) 2023 година

Информатор, бр. 11 (ноември) 2023 година

Share
Измена на Уредбата за канцелариско и архивско работење (252-2023): Уредено постапувањето со електронските документи.

Во Службен весник, бр. 252/23 од 29.11.2023 година (во сила од 7 декември 2023 година), објавени се измени и дополнувања на Уредбата за канцелариско и архивско работење. Со измените е уредено постапувањето со електронските документи. Детали, прописи и интерни акти побарај на ПОВЕЌЕ

Share
ПАКЕТ Годишна претплата на Проагенсовите печатени и е-изданија и консалтинг за 2024 година

ПАКЕТ Годишна претплата на Проагенсовите печатени и е-изданија и консалтинг за 2024 година. Детали побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Интерни акти и пописни листи во excel за успешно извршување на пописните активности за 2023 година 

Интерни акти и пописни листи во excel за успешно извршување на пописните активности за 2023 година побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давачки, Еурибор и Скибор каматни стапки и Уплатни сметки за јавни давачки

Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давацки, Еурибор и Скибор каматни стапки Уплатни сметки за јавни давачки. Побарај Преглед на ПОВЕЌЕ.

Share
Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог

Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, НОЕМВРИ 2023 година со АЛАТКИ за пресметка за 2023 година

Податоци за нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, НОЕМВРИ 2023 година, алатки за пресметка на плати на македонски и англиски јазик побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Мерката за ограничување на маржата во трговијата со свежо овошје и свеж зеленчук продолжена до 31 декември 2023 година

Мерката за ограничување на маржата во трговијата со свежо овошје и свеж зеленчук продолжена до 31 декември 2023 година. Детали побарај на ПОВЕЌЕ

Share
10.11.2023: Изменета Одлуката за највисоките цени во трговијата на големо и на мало на пивото, соковите и водите (237.23)

10.11.2023: Изменета Одлуката за највисоките цени во трговијата на големо и на мало на пивото, соковите и водите (237.23). Детали и пречистен текст на Одлуката побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Процент за МДБ за ОКТОМВРИ 2023 = 6,7%

Процентот за МДБ за ОКТОМВРИ 2023 година изнесува: 6,7%! Месечната аконтација за ОКТОМВРИ 2023 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2022 година (АОП 56), зголемена за 6,7%. Правните лица кои го применуваат Законот за исплата на платите НЕМААТ право на покачување на платите за месец ОКТОМВРИ 2023. Текст за Месечните аконтации за данокот на добивка и данокот од вршење на самостојна дејност и други детали и алатки побарај на ПОВЕЌЕ.

Share