Процент за МДБ за МАРТ 2024 = 1,2%

Процентот за МДБ за MАРТ 2024 година изнесува: 1,2%! Месечната аконтација за МАРТ 2024 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2023 година (АОП 56), зголемена за 1,2%. Правните лица кои го применуваат Законот за исплата на платите ИМААТ право на покачување на платите за месец МАРТ 2024 за 0,45%. Текст за Месечните аконтации за данокот на добивка и данокот од вршење на самостојна дејност и други детали и алатки побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Проагенсов Преглед на прописи заклучно со Сл. весник 82/2024

Проагенсовиот Преглед на прописи заклучно со Сл. весник 82/2024 може да го симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог

Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давачки, Еурибор и Скибор каматни стапки и Уплатни сметки за јавни давачки

Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давацки, Еурибор и Скибор каматни стапки Уплатни сметки за јавни давачки. Побарај Преглед на ПОВЕЌЕ.

Share
Од 1 јануари 2025 година започнува примената на Новиот Правилник за водење сметководство, кој го содржи целосниот превод на Меѓународните стандарди за финансиско известување

Од 1 јануари 2025 година започнува примената на Новиот Правилник за водење сметководство, кој го содржи целосниот превод на Меѓународните стандарди за финансиско известување. Преглед на стандардите и Правилникот со преведените стандарди (во два дела) побарај го на ПОВЕЌЕ

Share
Најнова алатка за пресметка на практикантски надомест за 2024 година

Најнова алатка за пресметка на практикантски надомест за 2024 година, пречистен текст на Законот за практикантство и останати детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Вработување преку Отворен Балкан

Вработување преку Отворен Балкан. Детали побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Закон за забрана на нефер трговски практики во синџирот на снабдување на земјоделски и прехранбени производи

Закон за забрана на нефер трговски практики во синџирот на снабдување на земјоделски и прехранбени производи. Детали побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Минималната плата од март 2024 година (нето = 22.567; бруто 33.352)

Минималната плата од март 2024 година (нето = 22.567; бруто 33.352). Детали побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Нови (помали) коефициенти за пресметка на платите на владините функционери и нова основица за пресметување почнувајќи од платите за месец февруари 2024 година

Нови (помали) коефициенти за пресметка на платите на владините функционери и нова основица за пресметување почнувајќи од платите за месец февруари 2024 година. Коефициентите и други детали побарај на ПОВЕЌЕ

Share