Управување со отпад: Од 1 декември 2021 година – Забрани за кеси од пластични маси и пластични пакувања

Со новиот Закон за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на РСМ“, бр. 215/21) повторно се актуелизира борбата за заштита на животната средина преку намалување на создавање на отпад од кеси изработени од пластични маси и пластични пакувања. За таа цел се воведуваат нови ограничувања и обврски за трговците, но и угостителите, во рамки на запазување на јавниот интерес во управувањето со отпадот. Новиот Закон за управување со пакување и отпад од пакување и други детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог

Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Процент за МДБ за СЕПТЕМВРИ 2021 = 3,6%

Процентот за МДБ за СЕПТЕМВРИ 2021 година изнесува: 3,6%! Месечната аконтација за АВГУСТ 2021 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година (АОП 56), зголемена за 3,6%. Правните лица кои го применуваат Законот за исплата на платите НЕМААТ право на покачување на платите за месец СЕПТЕМВРИ 2021 година. Текст за Месечните аконтации за данокот на добивка и данокот од вршење на самостојна дејност за 2021 година и други детали и алатки побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Образец за моторни возила за целите на Изборниот законик (excel формат)

За целите на претстојните локални избори, согласно со измените на Изборниот Законик, субјектите од јавниот сектор имаат обврска податоците за моторните возила во електронска форма да ги доствуваат до ДКСК, НАЈДОЦНА ДО 25 СЕПТЕМВРИ ДО 24,00 часот. Образец во EXCEL и останати детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, СЕПТЕМВРИ 2021 година со АЛАТКИ за пресметка за 2021-ва

Податоци за нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, СЕПТЕМВРИ 2021 година, алатки за пресметка на плати на македонски и англиски јазик побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Новини во ЗТД: Поедноставено ДОО и укинување на бришењето на деловните субјекти од трговскиот регистар поради неподнесување годишна сметка

Со измени и дополнувања на ЗТД (215/2021) се воведува поедноставено ДОО и се укинува бришењето на деловните субјекти од трговскиот регистар поради неподнесување годишна сметка до крајот на деловната година. Коментар на сите детали за најновите измени на ЗТД и пречистен тексѕт на Законот побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Користење на патнички возила во државниот сектор (одлука и обрасци во ексел)

За користењето и одржувањето на патнички возила во државниот сектор (одлука и обрасци во ексел) побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Нови обрасци за упис на директните инвестиции во Централниот регистар

Нови обрасци за упис на директните инвестиции во Централниот регистар, Пречистен текст на Законот за девизно работење и новите Правилници/Обрасци побарај ги на ПОВЕЌЕ

Share
ИНФОРМАТОР, бр. 9 (септември)

Одделните текстови, како и целосната содржина на списанието „ИНФОРМАТОР“, бр. 9 (септември 2021 година) може да ги симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Предлог измени на Законот за јавни претпријатија поврзани со управните и надзорните одбори

Детали за предлог измените на Законот за јавните претпријатија со кој се уредува намалување на бројот на членови во УО и НО, лимитирање на месечниот надомест и удвојување на можниот мандат ПЛУС Пречистен текст на ЗЈП побарај на ПОВЕЌЕ.

Share