Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог

Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Процент за МДБ за ЈУЛИ 2022 = 9,3%

Процентот за МДБ за ЈУЛИ 2022 година изнесува: 9,3%! Месечната аконтација за ЈУЛИ 2022 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година (АОП 56), зголемена за 9,3%. Правните лица кои го применуваат Законот за исплата на платите ИМААТ право на покачување на платите за месец ЈУЛИ 2022 година за 0,95%. Текст за Месечните аконтации за данокот на добивка и данокот од вршење на самостојна дејност и други детали и алатки побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Рокови од Законот за вршење на сметководствени работи (173/2022, во сила од 9 август 2022 година)

Рокови за усогласување со одредбите на НОВИОТ Закон за вршење на сметководствени работи (173.2022)

Share
Проагенсов Преглед на прописи заклучно со Сл. весник 177/2022

Проагенсовиот Преглед на прописи заклучно со Сл. весник 177/2022 може да го симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, ЈУЛИ 2022 година со АЛАТКИ за пресметка за 2022 година

Податоци за нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, ЈУЛИ 2022 година, алатки за пресметка на плати на македонски и англиски јазик побарај на ПОВЕЌЕ

Share
2022: Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давачки, Еурибор и Скибор каматни стапки и Уплатни сметки за јавни давачки

2022: Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давацки, Еурибор и Скибор каматни стапки Уплатни сметки за јавни давачки. Побарај Преглед на ПОВЕЌЕ.

Share
13 јули 2022 година: НОВО зголемување на РЕФЕРЕНТНАТА каматна стапка на Народната банка на 2,5%

13 јули 2022 година: НОВО зголемување на РЕФЕРЕНТНАТА каматна стапка на Народната банка на 2,5%. Детали побарај на ПОВЕЌЕ (MORE)

Share
Нов Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам во сила од 12 јули 2022 г.

Нов Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам во сила од 12 јули 2022 г. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
9 јули 2022: Измени во сферата на трговијата на мало поврзани со работењето во недела и на државни празници

9 јули 2022: Измени во сферата на трговијата на мало поврзани со работењето во недела и на државни празници. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share