Советување (Обука) за Годишна сметка, финансиски и даночни извештаи за 2022 година

Советување (Обука) за Годишна сметка, финансиски и даночни извештаи за 2022 година: ТЕРМИНИ ЗА ONLINE ОБУКИ: 10 февруари 2023 година (петок) - online и 11 февруари 2023 година (сабота) - online. Детали, Пријава, Програма и Профактура побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Проагенсов Преглед на прописи заклучно со Сл. весник 22/2023

Проагенсовиот Преглед на прописи заклучно со Сл. весник 22/2023 може да го симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
2022 и 2023: Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давачки, Еурибор и Скибор каматни стапки и Уплатни сметки за јавни давачки

2022 и 2023: Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давацки, Еурибор и Скибор каматни стапки Уплатни сметки за јавни давачки. Побарај Преглед на ПОВЕЌЕ.

Share
Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог

Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Коефициенти за ревалоризација за единки корисници на буџети и фондови и непрофитни субјекти за 2022 година

Единствениот коефициент за ревалоризација на средствата (нивната набавна вредност и исправка на вредноста) набавени пред 2022 и кои не се отуѓени во 2022 година изнесува 0,198%. Коефициенти за ревалоризација за единки корисници на буџети и фондови и непрофитни субјекти за 2022 година побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
ИНФОРМАТОР 1.2023 (јануари)

ИНФОРМАТОР 1.2023 (јануари). Детали побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, ЈАНУАРИ 2023 година со АЛАТКИ за пресметка за 2023 година

Податоци за нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, ЈАНУАРИ 2023 година, алатки за пресметка на плати на македонски и англиски јазик побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Преглед на ограничувањата на маржите за 2022 година

Преглед на ограничувањата на маржите за 2022 година побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Задржан данок – Потврди за даночен резидент за 2023 година

Задржан данок – Потврди за даночен резидент за 2023 година побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Алатки за пресметување на платите за 2023 година

Алатки за пресметување на платите за 2023 година побарај на ПОВЕЌЕ

Share