Младински додаток од 3.000 денари за лица до 23 години

Младински додаток од 3.000 денари за лица до 23 години. За новиот Закон за младински додаток побарај детали на ПОВЕЌЕ

Share
Појаснување за важечкото двојно ограничување во цените на одредени прехранбени производи

Појаснување за важечкото двојно ограничување во цените на одредени прехранбени производи. Детали побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, МАРТ 2023 година со АЛАТКИ за пресметка за 2023 година

Податоци за нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, ЈАНУАРИ 2023 година, алатки за пресметка на плати на македонски и англиски јазик побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Проагенсов Преглед на прописи заклучно со Сл. весник 68/2023

Проагенсовиот Преглед на прописи заклучно со Сл. весник 68/2023 може да го симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
ИНФОРМАТОР 3.2023 (март)

ИНФОРМАТОР 3.2023 (март). Детали побрај на ПОВЕЌЕ

Share
15 март 2023: Извештај до НБРМ за вложувањата ВО-ОД странство за 2022 година

15 март 2023: Извештај до НБРМ за вложувањата ВО-ОД странство за 2022 година. Детали побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Роковник

Роковникот за 2023 со вклучени обврски за известување, односно плаќање на јавни давачки може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на ПОВЕЌЕ

Share
Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог

Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давачки, Еурибор и Скибор каматни стапки и Уплатни сметки за јавни давачки

Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давацки, Еурибор и Скибор каматни стапки Уплатни сметки за јавни давачки. Побарај Преглед на ПОВЕЌЕ.

Share
Алатки за пресметување на платите за 2023 година

Алатки за пресметување на платите за 2023 година побарај на ПОВЕЌЕ

Share