Нов Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам во сила од 12 јули 2022 г.

Нов Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам во сила од 12 јули 2022 г. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Предлог законски измени во ноември 2020 година – обврски на субјектите-обврзници (вршители на сметководствена и ревизорска дејност и на даночен консалтинг) согласно со законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам

Текст на тема Предлог законски измени во ноември 2020 година - обврски на субјектите-обврзници (вршители на сметководствена и ревизорска дејност и на даночен консалтинг) согласно со законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам и Интерни компаниски акти за спречување перење пари и финансирање на тероризам побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Oбврски врз основа на Законот за спречување на перење пари во услови на вонредна состојба – нова уредба со законска сила

Со Уредба со законска сила за примена на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам за време на вонредна состојба, која е објавена во „Службен весник на РСМ“ број 154 од 10 јуни 2020 година и влезена во сила со денот на објавување (10.06.2020 година), а ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, како и 180 дена по престанувањето на траењето на вонредната состојба (до половината на декември 2020 година. Во овој ограничен период на примена, постојаното следење на деловниот однос, за ажурирање на документите и податоците на клиентите, ополномоштувачите или вистинските сопственици и за работењето на клиентите со низок ризик ќе се врши согласно со одредбите на новодонесената Уредба со законска сила, а за останатите обврски/активности ќе се применува Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам - ЗСППФТ („Службен весник на РМ“ бр. 120/2018 и 275/2019). Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
1 јуни 2019 година: Забраната за плаќање во готово од 1.000 се намалува на 500 евра

Од 1 Јуни 2019 година забрането е плаќањето со готово на стоки и услуги во износ над 500 евра во денарска противвредност. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Нов Правилник за содржината и видот на податоците кои одделни субјекти ги доставуваат до УФР

Информација за новиот Правилник за содржината и видот на податоците кои одделни субјекти ги доставуваат до УФР побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Известување за граничните износи за забрана за плаќање / наплата на стоки и услуги во ГОТОВО

Информација за граничните износи за забрана за плаќање / наплата на стоки и услуги во ГОТОВО, ПЕРИОД на важење и ГЛОБИ за непочитување. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Обврски на субјектите-обврзници согласно со Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам

Целосна информација: Обврски на субјектите-обврзници согласно со Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам. Примери на Програма, Оценка на високото раководство за примена на Програмата, Упатство за вршење на проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам на УФР, Одлука за именување на овластено лице и негов заменик,... може да побарате на ПОВЕЌЕ.

Share
Известување до Управата за ФР за овластено лице и заменик за СППФТ

Правни и физички лица кои вршат ревизорски и сметководствени услуги, советуваат за даноци, нотари, адвокати, ... кои имаат обврска да преземаат мерки и дејствија за откривање и спречување на перење пари и финансирање на тероризам, имаат обврска да именуваат ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ И НЕГОВ ЗАМЕНИК и да достават податоци до ... За деталите, како и Одлука за именување на овластено лице и заменик побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Од 1 јануари 2019 година, дозволеното плаќање во ГОТОВО се НАМАЛУВА од 2.000 евра на 1.000 евра

Од 1 јануари 2019 година дозволеното плаќање во ГОТОВО се НАМАЛУВА од 2.000 евра на 1.000 евра во денарска противвредност. Информација за ова и три упатства на Управата за финансиско разузнавање и Терк на Програма на Про агенс може да симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Регистар на вистински сопственици (Закон за СППиФТ)

Заради обезбедување на транспарентност на сопственичката структура на правните субјекти се воспоставува регистар на вистински сопственици (во натамошниот текст: регистар). Централниот регистар на Република Македонија (во натамошниот текст: администратор на регистарот) го воспоставува, води, одржува и управува со регистарот. Министерот за финансии го пропишува начинот на внесување, пријавување, исправка и бришење на податоците од регистарот, начинот на користење, начинот на изразување на висината на уделот (индикатор за утврдување на сопственоста), начин на одржување и администрирање, техничките барања (потреби) за воспоставување на регистарот. Во Службен весник 186/18 е објавен Правилник за Регистарот на вистински сопственици (во сила е од 16 октомври 2018 година). Правните субјекти (трговски друштва, трговец поединец, самостојни вршители на дејност, подружници и филијали на странски трговски друштва и странски трговец поединец; здруженија, сојузи, фондации, комори, синдикати, политички партии, задруги, верски заедници или други организации и нотари, адвокати и други лица кои вршат јавни овластувања). Деталите и Правилникот може да ги побарате на ПОВЕЌЕ.

Share