Стечајни постапки НЕМА да се отвораат за време на вонредната состојба и после тоа, до 30 јуни 2020 година

Стечајни постапки НЕМА да се отвораат за време на вонредната состојба и после тоа, до 30 јуни 2020 година. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Уредба за Законот за стечај – Без отворање на стечајни постапки додека трае вонредната состојба

На стечајните должници кои ги исполнуваат условите за отворање на стечајна постапка или поведување на претходна постапка, нема да се отвораат стечајни постапки и да се поведуваат претходни постапки за време на траењето на вонредната состојба. Детали за ова и пречистен текст на Законот за стечај побарај на ПОВЕЌЕ.

Share