Правила за исплата на регресот за годишен одмор и новогодишниот надоместок за 2021 година

Детали за правилата (целосен текст, одлуки, мислење на ОРМ) за исплата на регресот за годишен одмор и новогодишниот надоместок за 2021 година побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Правила за исплата на регресот за годишен одмор и новогодишниот надоместок за 2020 година

Детален текст за Регресот за годишен одмор (посебности за здравствените организации, непрофитните субјекти и здруженија, даночен третман и примери на акти), и за Новогодишниот надомест побарај во текстот на ПОВЕЌЕ.

Share
Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, НОЕМВРИ 2020 година

Податоците за пресметка на платите за 2020 година побарајте ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Инфо: Даночен третман на трошоците за храна на работници кои работат ноќно време третина од годишното работно време

Каков е даночниот третман на исплатениот надомест за исхрана на работниците што работат ноќе, согласно со последните измени на ЗРО (Што мисли Про агенс, а што УЈП?). Деталите побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Надоместок за боледување – Нормативен, сметководствен и даночен аспект

Во рамките на задолжителното здравствено осигурување, на осигурениците во работен однос (вработени лица) им се обезбедува право на паричен надоместок по основ на БОЛЕДУВАЊЕ за време на: -привремена спреченост за работа поради болест и повреда и -отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Надоместоци од работен однос, април 2017

Прегледот на надоместоците од работен однос за 2017 година може да го симнете на повеќе.

Share
Дневници, одвоен живот и теренски додаток

Текстот на тема Дневници за службен пат, одвоен живот и теренски додаток - даночен и сметководствен третман може да го симнете на повеќе.

Share
Надоместок за користење на приватно возило за службени цели за 2016 година

Прегледот на надоместокот за користење на приватно возило за службени цели за 2016 година може да го симнете на повеќе

Share
Најнов износ на регрес за годишен одмор

Прегледот на регресот за годишен одмор за цела 2016 година може да го симнете на повеќе

Share
Ноември 2016: Преглед на надоместоците и примањата од работен однос

Прегледот за 2016 на надоместоците и примањата од работен однос може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share