Коментар на измените на Законот за административни службеници (99.2022)

Коментар на измените на Законот за административни службеници (99.2022) со Споредбен преглед и Пример и пречистен текст на Законот за административни службеници побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Одлука за користење на службни мобилни телефони за вработените во државната управа

Со Одлука за определување на правото на користење на службен мобилен телефон и за ограничување на износот на сметката се определува правото на користење на службен мобилен телефон, се врши ограничување на сметката за користење на телефонот и се уредува начинот на надоместување на сметката повисока од ограничувањето утврдено со одлуката. Пречистениот текст на Одлуката може да го симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Предлог измени на ЗРО, Закон за административни службеници, Закон за високото образование и Законот за здравствената заштита: Престанок на работниот однос на 64 годишна возраст

Во собраниска процедура се Предлог Законот за работните односи, Предлог Законот за административни службеници, Предлог Закон за високото образование и Предлог Закон за здравствената заштита со најавените измени за  престанок на работниот однос заради задолжителепо ензионирање на 64 годишна возраст, со исклучоци уредени во посебните закони. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Јануари 2019-та: Плати на државните службеници

Со Одлукатна Владата на РМ за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2019 година (Сл. весник, 4/19), утврдена е вредноста на БОДОТ за пресметување на платите на државните службеници. Побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Дисциплинска одговорност на административните службеници

Темата на текстот е дисциплинската одговорност на административните службеници, појавни форми на истата, видови на дисциплински мерки, постапката за утврдување на дисциплинска одговорност и изрекување на дисциплински мерки, правна заштита на административниот службеник, суспензија и други аспекти од значење за утврдување на дисциплинската одговорност на вработените во јавниот сектор кои вршат административни работи. Текстот побарај го на ПОВЕЌЕ.

Share
Најава на измени на Законот за административни службеници

Министерство за информатичко општество и администрација најавува измени и дополнувања на Законот за административни службеници. За деталите види на ПОВЕЌЕ.

Share
Јануари 2017-та: Плати на државните службеници

Согласно со Одлуката на Владата на РМ за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2017 година (223/16), вредноста на БОДОТ за 2017 година изнесува 76,8 денари (непроменет во однос на претходната година). Платите на државните службеници за ЈАНУАРИ 2017 година ќе се пресметуваат со примената на објавената вредност на бодот (76,8 денари)

Share
Закон за административните службеници

Пречистениот текст на Законот за административните службеници може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share