Измена на Одлуката за Reverse Charge (202.22): Вклучена и изградба на фотонапонски електроцентрали

Измена на Одлуката за Reverse Charge (202.22): Вклучена и изградба на фотонапонски електроцентрали. Детали и Одлуката побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Недефиниран даночен третман на прометот поврзан со фотонапонските централи

Коментар на тема „Недефиниран даночен третман на прометот поврзан со фотонапонските централи“ побарај на ПОВЕЌЕ

Share
1 јуни 2022: Укинати ограничувања на трговски маржи и вратени редовни ДДВ стапки за производи за човечка исхрана и енергенти

1 јуни 2022: Укинати ограничувања на трговски маржи и вратени редовни ДДВ стапки за производи за човечка исхрана и енергенти. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Нова Даночна Пријава на данокот на додадена вредност – Образец ДДВ-04

Информација за новата ДДВ пријава ДДВ-04 побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Намалување на даночнатa основа на данокот на добивка во иднина за пренесената даночна загуба од 2021 година

Намалување на даночнатa основа на данокот на добивка во иднина за пренесената даночна загуба од 2021 година. Детали побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Споредбен Преглед на производи со ограничена трговска маржа и производи ослободени од ДДВ со право на одбивка на влезно ДДВ

Споредбен Преглед на производи со ограничена трговска маржа и производи ослободени од ДДВ со право на одбивка на влезно ДДВ побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Детални Коментари на измените на Законот за ДДВ и ограничувањето на трговските маржи

Детални Коментари на измените на Законот за ДДВ и ограничувањето на трговските маржи побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Коментар на измените на Законот за ДДВ и Законот за акцизи и нивните пратечки Одлуки

Коментар на измените на Законот за ДДВ и Законот за акцизи и нивните пратечки Одлуки во функција на укинувањето на ДДВ за некои производи за човечка исхрана, односно намалување на ДДВ за енергентите, вклучувајќи и пречистени текстови на Законот за ДДВ и Законот за акцизите побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
ДВА важни предлог закони во собраниска процедура: Законот за ДДВ и Закон за акцизите

ДВА важни предлог закони во собраниска процедура: Законот за ДДВ и Закон за акцизите побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Алатка за пресметка на месечната аконтација на данокот на добивка за 2022 година

Алатка за пресметка на месечната аконтација на данокот на добивка за 2022 година можеш да симнеш на ПОВЕЌЕ.

Share