Уредба за додаток на плата за вработени во буџетски корисници од централната власт (2022)

Уредба за утврдување на буџетските корисници од централната власт, поблиските критериуми и начинот на утврдување на висината за остварување на правото на додаток на плата на вработените во буџетските корисници на централната власт. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Користење на патнички возила во државниот сектор (одлука и обрасци во ексел)

За користењето и одржувањето на патнички возила во државниот сектор (одлука и обрасци во ексел) побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Додаток на основната плата на вработените во буџетски корисници од централната власт; домашни дневници и регрес за годишен одмор за вработените во буџетскиот сектор

Најголем дел од вработените во единките корисници на буџет во текот на месец август 2021 година примија (a) регрес за годишен одмор во нето износ од 9.000 денари. Освен регресот за годишен одмор вработените во буџетскиот сектор од 2021 година имаат право и на: (б) дневници за службено патување во земјата и (в) додаток на основната плата кои произлегуваат од Законот за извршување на буџетот за 2021 година.

Share
Локални избори 2021: Ограничувања на трошењето на јавни пари

Со Изборниот законик се уредени извесни органичувања од аспект на трошењето на буџетски средства и вработување во јавни институции, со кои може да се влијае на определбата на гласачите пред секои избори, вклучувајќи ги и претстојните Локални избори-2021 година. Детали за ограничувањата и пречистен текст на Изборниот законик побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Одлука за користење на службни мобилни телефони за вработените во државната управа

Со Одлука за определување на правото на користење на службен мобилен телефон и за ограничување на износот на сметката се определува правото на користење на службен мобилен телефон, се врши ограничување на сметката за користење на телефонот и се уредува начинот на надоместување на сметката повисока од ограничувањето утврдено со одлуката. Пречистениот текст на Одлуката може да го симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Нови АНАЛИТИЧКИ РАСХОДНИ СМЕТКИ за буџетски корисници и единки корисници

Нови АНАЛИТИЧКИ РАСХОДНИ СМЕТКИ за буџетски корисници и единки корисници: Информација и Пречистен текст на сметките од Класата 4 - Расходи побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Коефициенти за ревалоризација за единки корисници на буџети и фондови и непрофитни субјекти

Единките корисници на буџети и фондови и непрофитните субјекти, коефициентите за ревалоризација на основните средства за 2020 година може да ги симнат на повеќе.

Share
2021 година: Вработените во буџетскиот сектор повторно ќе добиваат дневници за службено патување во земјата – Примена на Законот за извршување на буџетот на РСМ

Главната новина во предлог Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година е повторното враќање на правото/обврската за исплата на дневници за службен пат во земјата за вработените во буџетските корисници од 01.01.2021 година после повеќе од десет години (од 16.07.2010 година), во висина од 700 денари (цела дневница), односно 350 денари (половина дневница). Целосен коментар за предлог Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Извршување на Буџетот на РМ за 2019-та година кај буџетските и единките корисници

Текст за примената на Законот за извршување на Буџетот на РМ за 2019-та година кај буџетските корисници и единките корисници може да симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Извештај на општините и единките корисници во excel

Со Законот за финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски („Службен весник на РМ“, бр. 209/18) e уредeна финансиската поддршка за единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа од областа на: образованието, културата, детската и социјалната заштита за финансирање на доспеани, а неплатени обврски. Согласно со Законот во Сл. веник на РМ, бр. 224/18 пропишани се соодветни извештаи. Извештаите подготвени во форма на 3 excel-и може да ги симнете на ПОВЕЌЕ.

Share