Уставниот суд го укина приоритетното право на намирување во стечајна постапка на Фондот за осигурување на депозити

Уставниот суд го укина приоритетното право на намирување во стечајна постапка на Фондот за осигурување на депозити. Коментар на Одлуката на Уставниот сду со која се укинува членот 163 став 3 од Законот за банките и самата Одлука побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Важни измени во Законот за платен промет, Законoт за УЈП и Законот за банките

Во „Сл. весник на РМ“, бр. 7/2019 објавени се важни измени и дополнување во Законот за платен промет, Законот за УЈП и Законот за банките. Сите детали побарај ги на ПОВЕЌЕ:

Share