Задржан данок – Потврди за даночен резидент за 2022 година

Задржан данок: Потврди за резидентен стауст за 2022 година за Facebook (Meta) и Google побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Извештај за данокот по задршка за 2020-та година

Обврската за домашните исплатувачи на оданочиви приходи (кои се предмет на оданочување со задржан данок) на странски правни лица да ја известуваат Управата за јавни приходи - УЈП на годишно ниво, до 15 февруари 2021 година за 2020 година, со поднесување на „Извештај за уплатениот данок по задршка“ (образец „ДД-И“), за износот на данокот што го задржале и уплатиле при исплатата на приходот е пропишана со Законот за данокот на добивка. Детали побарај во текстот на ПОВЕЌЕ.

Share
Потврди за даночен резидент за 2021 година

Потврди за резидентен стауст за 2021 година за Facebook и Google побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Оданочување на авторскиот доход на физички лица од 2019 година и задржан данок на авторски приходи на странски правни лица

За новиот даночен третман од 1 јануари 2019-та година на остварениот доход од авторски права на физички лица според Законот за данокот на личен доход и за задржаниот данок на исплатени авторски приходи на странски правни лица прочитај на ПОВЕЌЕ.

Share
Ратификуван Договорот за одбегнување на двојно оданочување со Израел

Во „Службен весник на РМ“, бр. 36 од 26 февруари 2018 година е објавен нов Закон за ратификација на Договорот меѓу Македонската Влада и Израелската Влада за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
ЗАДРЖАН ДАНОК ЗА ИСПЛАТИ КОН СТРАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА ЗА РЕКЛАМИРАЊЕ

Ви обрнуваме внимание на исплатите кон СТРАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА по основ на рекламирање на facebook, google, amazon,.... Имено овие исплати направени со компаниски платежни картички (или исплатени на друг начин од средства на македонска компанија) се ОДАНОЧИВИ ако не се спроведат пропишаните процедури пред УЈП. Деталите побарајте ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Задржан данок – Преглед по земји и стапки на оданочување

Прегледот на земји со кои Р. Македонија има склучено договори за одбегнување на двојното оданочување може да го симнеш на ПОВЕЌЕ. Прегледот на земји и даночни стапки уредени со договорите за одбегнување на двојното оданочување по одделни видови на приходи може да го симнеш на ПОВЕЌЕ.

Share
Од 2018-та во примена Договорот за одбегнување на двојно оданочување со Белгија

Од 2018 година започнува примената на Договорот за одбегнување на двојно оданочување со Белгија

Share
30 септември – Краен рок за исплата на одобрена дивиденда

30 септември е краен рок за исплата на одобрена дивиденда. Донесената Одлука за исплата на дивиденда создава обврска за друштвото да ја исплати. Според членот 185 став 3 од ЗТД, содружникот станува доверител на друштвото до висината на износот на одобрената, но неисплатена дивиденда. Одлуката претставува правен основ во кој е искажана волјата на сопствениците на капиталот по однос на употребата на дел од добивката за дивиденда. Од неа произлегува обврска за друштвото истата да ја исплати, а право на сопственикот на капиталот да ја побарува. Деталите (и пример на Одлука) побарај ги во целосниот текст на ПОВЕЌЕ.

Share
Задржан данок

Прегледот на даночни стапки по одделни видови приходи може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share