ПРИРАЧНИК ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА НЕВЛАДИНИОТ СЕКТОР – ПРОЦЕДУРИ, ПРАВА И ОБВРСКИ

ПРИРАЧНИК-от ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА НЕВЛАДИНИОТ СЕКТОР - ПРОЦЕДУРИ, ПРАВА И ОБВРСКИ може да го симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Коефициенти за ревалоризација

Коефициенти за ревалоризација на основните средства кај единките корисници на средства од буџети и фондови и непрофитните субјекти за целите на составување на годишната (завршната) сметка може да ги симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share