2022 – Посебности на работењето во недела (ЗРО и Закон за трговија)

2022 - Посебности на работењето во недела (ЗРО и Закон за трговија), детали побарајте во два посебни текстови на ПОВЕЌЕ.

Share
Предлог измени на ЗРО, Закон за административни службеници, Закон за високото образование и Законот за здравствената заштита: Престанок на работниот однос на 64 годишна возраст

Во собраниска процедура се Предлог Законот за работните односи, Предлог Законот за административни службеници, Предлог Закон за високото образование и Предлог Закон за здравствената заштита со најавените измени за  престанок на работниот однос заради задолжителепо ензионирање на 64 годишна возраст, со исклучоци уредени во посебните закони. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Интерни (компаниски) мерки за ублажување на економските последици од ширењето на Covid 19

Целосен текст за Интерни (компаниски) мерки за ублажување на економските последици од ширењето на Covid 19 побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Алатка за пресметка на практикантски надомест – Шифра за практикант со неполно работно време

Проагенсова алатка за пресметка на практикантски надомест, согласно со насоките на УЈП и Законот за практиканство, може да симнете на ПОВЕЌЕ. Нова шифра за МПИН образецот за практикант со неполно работно време.

Share
Нова шифра во МПИН за субвенционирање на придонесите (404)

404 нова шифра во МПИН за субвенционирање на придонесите. Правилникот и Законот за субвенционирање на придонесите, како и Коментар на правото за субвенциониање на придонесите за зголемување на плата побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
31 август – Краен рок за поднесување на изјава за продолжување на договорот за вработување пред пензионирање

Членот 104 од ЗРО, во кој како основа за престанокот на договорот за вработување се утврдува возраста на работникот, утврдува рок во кој работникот со писмена изјава до работодавачот може да побара да му се продолжи договорот за вработување најмногу до 67 години возраст. Писмената изјава работникот, за прв пат, ја дава најдоцна до 31 август во годината која што и претходи на годината во која работникот ќе наполни 64 години возраст. За секое натамошно продолжување на договорот за вработување најмногу до 67 години возраст, работникот (маж и жена) изјавата ја дава еднаш годишно, а најдоцна до 31 август во годината којашто и претходи на годината за која се бара продолжување на договорот за вработување. Работодавачот е должен по дадената изјава да го продолжи договорот за вработување најмногу до 67 години возраст. Пример на писмена изјава може да симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Насоки на УЈП за начинот на подготовка на МПИН пресметка од страна на работодавач за лица на ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА

Насоки на УЈП за начинот на подготовка на МПИН пресметка од страна на работодавач за лица на ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА симни на ПОВЕЌЕ.

Share
Правила за користење на годишен одмор и за исплата на регрес во 2019-та година

Правото на платен годишен одмор е едно од основните права и слободи утврдено со членот 32 став 4 на Уставот на РМ, во рамки на економските, социјалните и културните права. Уставот на РМ става посебен акцент на неприкосновеноста на правото на одмор за неговиот носител, со определба дека од ова право вработениот не може да се откаже. Работникот има право на платен годишен одмор од најмалку 20 работни дена, со тоа што со колективен договор или договор за вработување годишниот одмор може да се продолжи до 26 работни дена. Текст со наслов „ПРАВИЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШЕН ОДМОР И ЗА ИСПЛАТА НА РЕГРЕС ВО 2019 ГОДИНА“ и Интерни акти во ворд за годишниот одмор и регресот побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Oсврт на некои дилеми од работните односи

Во кратки и концизни текстови се осврнуваме на неколку дилеми од работните односи: Mожност за трансформирање на договорот за вработување од определено на неопределено време, Можност за откажување на договорот за вработување со приправник, Можно порамнување (компензирање) на исплаќањето на плата, Момент на започнување на течење на отказен рок, Паричен надоместок наместо отказен рок, Застарување на парични побарувања од работен однос, Казнени мерки за затекнување на непријавени работници, Детали побарајте на ПОВЕЌЕ.

Share
Коментар и пречистен текст на ЗРО со вклучени НАЈНОВИ измени (јуни 2018)

По донесувањето на најновите измени и дополнување на Законот за работни односи од месец ЈУНИ 2018 година (Сл. весник 120/18), изготвивме пречистен текст на ЗРО во кој се вклучени измените. Пречистениот текст на Законот и Коментар на измените симнете на ПОВЕЌЕ.

Share