Ново одлагање на забраната за плаќање со пресметка за субјектите со блокирана трансакциска сметка

Ново одлагање на забраната за плаќање со пресметка за субјектите со блокирана трансакциска сметка. Инфо и пречистен текст на Законот за платен промет побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Важни измени во Законот за платен промет, Законoт за УЈП и Законот за банките

Во „Сл. весник на РМ“, бр. 7/2019 објавени се важни измени и дополнување во Законот за платен промет, Законот за УЈП и Законот за банките. Сите детали побарај ги на ПОВЕЌЕ:

Share
Нови правила за пополнување на платниот инструмент за јавни давачки „ПП-50“

Од 1 февруари 2018 година во примена се нови правила за пополнување на платниот инструмент за јавни давачки „ПП-50“. Деталите побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Најава на одлагање за 1 година на забраната за плаќање со пресметка на субјектите со блокирани сметки

Најава на изменување на Законот за платниот промет: Согласно со актуелното решение од Законот за платниот промет, на 1 јануари 2018 година треба да престане можноста правните субјекти кои имаат блокирани трансакциски сметки да вршат плаќање со компензација, асигнација, цесија и преземање на долг. Примената на ова решение ќе биде одложено, овој пат за 1 година.

Share