Пренесување и заложување на удел кај ДОО

Коментар за Пренесување и заложување на удел кај ДОО побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Новини во ЗТД: Поедноставено ДОО и укинување на бришењето на деловните субјекти од трговскиот регистар поради неподнесување годишна сметка

Со измени и дополнувања на ЗТД (215/2021) се воведува поедноставено ДОО и се укинува бришењето на деловните субјекти од трговскиот регистар поради неподнесување годишна сметка до крајот на деловната година. Коментар на сите детали за најновите измени на ЗТД и пречистен тексѕт на Законот побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Свикување и одржување на Собрание на акционерско друштво со осврт на Годишно собрание

Целосен текст за Свикување и одржување на Собрание на акционерско друштво со осврт на Годишно собрание побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Рокови и важни активности на субјектите во врска со годишното финансиско известување

Текст за роковите и важните активности на субјектите во врска со годишното финансиско известување, како и пречистен текст на Законот за трговските друштва побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Претворање на заем во влог

Трансформација на заем во влог во постапка на зголемување на основната главнина на друштвото може да се врши за заем исклучиво даден од страна на единствениот содружник во ДООЕЛ (член 169 став 2 од ЗТД), односно од страна на единствениот акционер на друштвото кое е во целосна негова сопственост (член 416 од ЗТД). Можност за трансформација постои без оглед дали како единствен основач на друштвото се јавува физичко или правно лице, домашен или странски резидент. Дополнителните доплати, исто така може да се трансформираат во влог во друштвото од страна на единствениот содружник. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Примери на акти (одлуки) за усвојување на Годишната сметка и ФИ

Примерите на Одлуки за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи, како и Одлуки за распоредување на добивката и исплата на дивиденда, подготвени од Агенцијата Про агенс може да симнете на повеќе

Share
Попис 2020: Текст, Акти, Пописни листи во ексел и Правилник за попис

Попис 2020: Текст, Акти, Пописни листи во ексел и Правилник за попис побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Пролонгиран рокот за доставувањето на ревидираните и одобрени финансиски извешти за 2019 година за средни и големи АД и ДОО

Пролонгиран рокот за доставувањето на ревидираните и одобрени финансиски извешти за 2019 година за средни и големи АД и ДОО. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Продолжен рокот за доставување на одобрените финансиски извештаи за 2019 година за друштвата со ограничена одговорност

Со Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна  состојба, објавена во „Службен весник на РСМ“, бр. 123 од 13.05.2020 година уредени се два битни сегменти на примената на Законот за трговските друштва  за време на вонредната состојба, кои се однесуваат на: дефинирање на веродостојни сметководствени документи и рокот доставување на одобрените финансиски извештаи со годишниот извештај за работа за 2019 година на друштвата со ограничена одговорност до Регистарот на годишни сметки. Деталипобарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Од 4 април 2020 година повторно се дозволува исплата на дивиденда на странски сопственици

Во „Службен весник на РСМ“, бр. 90/20 од 4.4.2020 година објавена е Уредба со законска сила со која престанува да важи Уредбата за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредната состојба („Службен весник на РСМ“, бр. 79/20 и 87/20). Со последната Уредба од 4 април 2020 година и ПРЕСТАНУВАЊЕТО НА ВАЖЕЊЕТО на иницијалната Уредба (79/20) и измената и дополнувањето на иницијалната Уредба (87/20) е укината забраната за исплата на дивиденда на странски содружници, односно на странски акционери кај сите трговски друштва и за време на траењето на вонредната состојба. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share