Нова Даночна Пријава на данокот на додадена вредност – Образец ДДВ-04

Информација за новата ДДВ пријава ДДВ-04 побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Споредбен Преглед на производи со ограничена трговска маржа и производи ослободени од ДДВ со право на одбивка на влезно ДДВ

Споредбен Преглед на производи со ограничена трговска маржа и производи ослободени од ДДВ со право на одбивка на влезно ДДВ побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Детални Коментари на измените на Законот за ДДВ и ограничувањето на трговските маржи

Детални Коментари на измените на Законот за ДДВ и ограничувањето на трговските маржи побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Коментар на измените на Законот за ДДВ и Законот за акцизи и нивните пратечки Одлуки

Коментар на измените на Законот за ДДВ и Законот за акцизи и нивните пратечки Одлуки во функција на укинувањето на ДДВ за некои производи за човечка исхрана, односно намалување на ДДВ за енергентите, вклучувајќи и пречистени текстови на Законот за ДДВ и Законот за акцизите побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
ДВА важни предлог закони во собраниска процедура: Законот за ДДВ и Закон за акцизите

ДВА важни предлог закони во собраниска процедура: Законот за ДДВ и Закон за акцизите побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Најновите предлог измени на Законот за ДДВ во собраниска процедура

Најновите предлог измени на Законот за ДДВ во собраниска процедура. Про Агенс изготви пречистен текст на Законот за ДДВ со вклучување на предлог измените од февруари 2022 година. Пречистениот текст на Законот за ДДВ (со вклучениот предлог) и други детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
1.1.2022: Нова Одлука за добра и услуги што се оданочуваат со 5%

Новата Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност (Одлука 5% ДДВ) Службен весник, бр. 293/2021 се применува од 1 јануари 2022 година. Одлуката побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Дополнета Одлуката за прометот на добра и услуги на кои сe применува Reverse Charge со изградба на топловоди и топловодни системи со дистрибутивна мрежа

Дополнета Одлуката за прометот на добра и услуги на кои сe применува Reverse Charge со изградба на топловоди и топловодни системи со дистрибутивна мрежа. Дополнетата Одлука и пречистен текст на Одлуката побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Намалена стапка на ДДВ на електрична енергија за домаќинствата

Со измената и дополнувањето на Законот за ДДВ (163/21) се пропиша намалување на стапката на ДДВ од 18% на 5% за прометот и увозот на електричната енергија за домаќинствата за период од 16.07.2021 (ден на влегување во сила на законот) до 30 јуни 2022 година, како и идно оданочување на истиот промет со даночна стапка од 10% за периодот од 1 јули 2022 до 30 јуни 2023 година. По истекот на наведените периоди на примена на повластената стапка од 5% и 10%, од 1 јули 2023 година, прометот и увозот на електричната енергија за домаќинствата, повторно ќе се оданочува со 18% ДДВ. Останатите потрошувачи (деловните субјекти) немаат повластувања, односно поскапувањето на енергијата ќе ги товари нивните трошоци, со тоа што за оние кои не се ДДВ обврзници или немаат право на одбивка на ДДВ, поскапувањето додатно се одразува преку пресметаните 18% ДДВ на повисока основица.

Share
ДВЕ годишно транзициско намалување на стапката на ДДВ на прометот на струја за домаќинствата

ДВЕ годишно транзициско намалување на стапката на ДДВ на прометот на струја за домаќинствата. Јунскиот предлог текст на Законот за ДДВ и пречистенио текст побарајте ги на ПОВЕЌЕ.

Share