Намалена стапка на ДДВ на електрична енергија за домаќинствата

Со измената и дополнувањето на Законот за ДДВ (163/21) се пропиша намалување на стапката на ДДВ од 18% на 5% за прометот и увозот на електричната енергија за домаќинствата за период од 16.07.2021 (ден на влегување во сила на законот) до 30 јуни 2022 година, како и идно оданочување на истиот промет со даночна стапка од 10% за периодот од 1 јули 2022 до 30 јуни 2023 година. По истекот на наведените периоди на примена на повластената стапка од 5% и 10%, од 1 јули 2023 година, прометот и увозот на електричната енергија за домаќинствата, повторно ќе се оданочува со 18% ДДВ. Останатите потрошувачи (деловните субјекти) немаат повластувања, односно поскапувањето на енергијата ќе ги товари нивните трошоци, со тоа што за оние кои не се ДДВ обврзници или немаат право на одбивка на ДДВ, поскапувањето додатно се одразува преку пресметаните 18% ДДВ на повисока основица.

Share
ДВЕ годишно транзициско намалување на стапката на ДДВ на прометот на струја за домаќинствата

ДВЕ годишно транзициско намалување на стапката на ДДВ на прометот на струја за домаќинствата. Јунскиот предлог текст на Законот за ДДВ и пречистенио текст побарајте ги на ПОВЕЌЕ.

Share
„Задржан ДДВ“ и „reverse charge“ во постапките на присилна наплата и присилно извршување

Текст за појаснување на наведените системи на оданочување и осврт на сметководствената и даночна евиденција кај секој од нив побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Нова ДДВ Пријава

За цели на имплементирање на последните измени во Законот за ДДВ („Службен весник на РСМ“, бр. 267/20), пропишан е нов образец - нова ДДВ пријава (со Правилникот за формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност - „Службен весник на РСМ“, бр. 315/20), која во однос на претходната пријава е проширена за нови 4 полиња.

Share
Имплементација на НОВИОТ Правилник за фискалната опрема (315/20), после додавањето на новата ДДВ стапка од 10%

Детали за имплементацијата на НОВИОТ Правилник за фискалната опрема (315/20), после додавањето на новата ДДВ стапка од 10%, текстот на Правилникот и пречистен текст побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
За последниот даночен период од 2020-та, ќе се примeнува новиот образец на ДДВ пријавата

За последниот даночен период од 2020-та, ќе се примeнува новиот образец на ДДВ пријавата (ДДВ-04, со 32 полиња). Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
01.01.2021: НОВА Oдлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност

Од 1 јануари 2021 година се применува НОВА Oдлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност. Одлуката можеш да ја симнеш на ПОВЕЌЕ.

Share
Измени на Законот за ДДВ (267.20)

Коментар на Измените на Законот за ДДВ и пречистен текст на Законот за ДДВ побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Пречистен текст на Законот за ДДВ (267/20)

Линк до пречистен текст на Законот за ДДВ (со вклучени измени и дополнувања објавени во Сл. весник бр. 267/20) на ПОВЕЌЕ.

Share
Предлог измени на Законот за ДДВ: Детали, тајминг на примена и пречистен текст на Законот со предлог измените

Информација за предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност; Одредби кои се применуваат од денот на влегувањето во сила на измените на Законот за ДДВ до 31 декември 2021 година и одредби кои ќе се применуваат од 01 јануари 2021 година. Пречистен текст на Законот за ДДВ со вклучени одредби од Предлог Законот за ДДВ може да симнете на ПОВЕЌЕ.

Share