Измена на Одлуката за Reverse Charge (202.22): Вклучена и изградба на фотонапонски електроцентрали

Измена на Одлуката за Reverse Charge (202.22): Вклучена и изградба на фотонапонски електроцентрали. Детали и Одлуката побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Недефиниран даночен третман на прометот поврзан со фотонапонските централи

Коментар на тема „Недефиниран даночен третман на прометот поврзан со фотонапонските централи“ побарај на ПОВЕЌЕ

Share
1 јуни 2022: Укинати ограничувања на трговски маржи и вратени редовни ДДВ стапки за производи за човечка исхрана и енергенти

1 јуни 2022: Укинати ограничувања на трговски маржи и вратени редовни ДДВ стапки за производи за човечка исхрана и енергенти. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Нова Даночна Пријава на данокот на додадена вредност – Образец ДДВ-04

Информација за новата ДДВ пријава ДДВ-04 побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Споредбен Преглед на производи со ограничена трговска маржа и производи ослободени од ДДВ со право на одбивка на влезно ДДВ

Споредбен Преглед на производи со ограничена трговска маржа и производи ослободени од ДДВ со право на одбивка на влезно ДДВ побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Детални Коментари на измените на Законот за ДДВ и ограничувањето на трговските маржи

Детални Коментари на измените на Законот за ДДВ и ограничувањето на трговските маржи побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Коментар на измените на Законот за ДДВ и Законот за акцизи и нивните пратечки Одлуки

Коментар на измените на Законот за ДДВ и Законот за акцизи и нивните пратечки Одлуки во функција на укинувањето на ДДВ за некои производи за човечка исхрана, односно намалување на ДДВ за енергентите, вклучувајќи и пречистени текстови на Законот за ДДВ и Законот за акцизите побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
ДВА важни предлог закони во собраниска процедура: Законот за ДДВ и Закон за акцизите

ДВА важни предлог закони во собраниска процедура: Законот за ДДВ и Закон за акцизите побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Најновите предлог измени на Законот за ДДВ во собраниска процедура

Најновите предлог измени на Законот за ДДВ во собраниска процедура. Про Агенс изготви пречистен текст на Законот за ДДВ со вклучување на предлог измените од февруари 2022 година. Пречистениот текст на Законот за ДДВ (со вклучениот предлог) и други детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
1.1.2022: Нова Одлука за добра и услуги што се оданочуваат со 5%

Новата Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност (Одлука 5% ДДВ) Службен весник, бр. 293/2021 се применува од 1 јануари 2022 година. Одлуката побарај на ПОВЕЌЕ.

Share