Процент за МДБ за OKTOМВРИ 2022 = 11,6%

Процентот за МДБ за ОКТОМВРИ 2022 година изнесува: 11,6%! Месечната аконтација за ОКТОМВРИ 2022 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година (АОП 56), зголемена за 11,6%. Правните лица кои го применуваат Законот за исплата на платите ИМААТ право на покачување на платите за месец ОКТОМВРИ 2022 година за 0,7%. Текст за Месечните аконтации за данокот на добивка и данокот од вршење на самостојна дејност и други детали и алатки побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Трошоци на живот, Покачување на плати

Прегледот на порастот на Трошоци на живот и правото на покачување на платите за субјектите што го применуваат Законот за исплата на платите во РМ може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share
ПРИРАЧНИК ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА НЕВЛАДИНИОТ СЕКТОР – ПРОЦЕДУРИ, ПРАВА И ОБВРСКИ

ПРИРАЧНИК-от ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА НЕВЛАДИНИОТ СЕКТОР - ПРОЦЕДУРИ, ПРАВА И ОБВРСКИ може да го симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Алатка за МДБ за 2017 година

Алатка за пресметка на месечната аконтација на данокот на добивка за 2017 година може да симнете на повеќе

Share
Цени на индустриски производи

Пргледот на Цените на индустриски производи може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share
Цени на мало

Прегледот на порастот на Цените на мало за 2016 и 2017 година може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share
Коефициенти за ревалоризација

Коефициенти за ревалоризација на основните средства кај единките корисници на средства од буџети и фондови и непрофитните субјекти за целите на составување на годишната (завршната) сметка може да ги симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share
Процент за МДБ

Преглед на Процентите за пресметување на месечна аконтација на данокот на добивка може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share