Јавни претпријатија – задолжителна функција заменик директор – Пречистен текст на Законот за ЈП

Со последните измени на Законот за јавните претпријатија (35.19) воведена е функцијата заменик директор во сите јавните претпријатија. Линк до пречистениот текст на Законот за јавните претпријатија на ПОВЕЌЕ.

Share
Објавување на тримесечни извештаи на јавните претпријатија – јули 2018 година

Јавните претпријатија имаат обврска за достава до основачот на тримесечни извештаи со финансиски показатели за работењето и обврска после нивното усвојување да ги објават на интернет страница (своја или на основачот). Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share