Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог

Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог

Прегледи на цената на: а) горивата, б) надоместокот за користење на приватно возило за службени цели и в) структурата на цените на горивата за 2020-та година и Патен налог во excel форма може да се симнат на ПОВЕЌЕ.

Share
Цени на горива

Преглед на цените на горивата за 2017 година може да се симнат на ПОВЕЌЕ.

Share
Структура на цените на горивата

Структурата на продажните цени на горивата може да ја симнат привилегираните корисници со кликнување на повеќе

Share