Новини во Законот за јавните претпријатија кои се однесуваат на управните и надзорните одбори

Новини во Законот за јавните претпријатија кои се однесуваат на управните и надзорните одбори. Детали и пречистен текст побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Пренесување и заложување на удел кај ДОО

Коментар за Пренесување и заложување на удел кај ДОО побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Новини во ЗТД: Поедноставено ДОО и укинување на бришењето на деловните субјекти од трговскиот регистар поради неподнесување годишна сметка

Со измени и дополнувања на ЗТД (215/2021) се воведува поедноставено ДОО и се укинува бришењето на деловните субјекти од трговскиот регистар поради неподнесување годишна сметка до крајот на деловната година. Коментар на сите детали за најновите измени на ЗТД и пречистен тексѕт на Законот побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Свикување и одржување на Собрание на акционерско друштво со осврт на Годишно собрание

Целосен текст за Свикување и одржување на Собрание на акционерско друштво со осврт на Годишно собрание побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Рокови и важни активности на субјектите во врска со годишното финансиско известување

Текст за роковите и важните активности на субјектите во врска со годишното финансиско известување, како и пречистен текст на Законот за трговските друштва побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Претворање на заем во влог

Трансформација на заем во влог во постапка на зголемување на основната главнина на друштвото може да се врши за заем исклучиво даден од страна на единствениот содружник во ДООЕЛ (член 169 став 2 од ЗТД), односно од страна на единствениот акционер на друштвото кое е во целосна негова сопственост (член 416 од ЗТД). Можност за трансформација постои без оглед дали како единствен основач на друштвото се јавува физичко или правно лице, домашен или странски резидент. Дополнителните доплати, исто така може да се трансформираат во влог во друштвото од страна на единствениот содружник. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Примери на акти (одлуки) за усвојување на Годишната сметка и ФИ

Примерите на Одлуки за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи, како и Одлуки за распоредување на добивката и исплата на дивиденда, подготвени од Агенцијата Про агенс може да симнете на повеќе

Share
Попис 2020: Текст, Акти, Пописни листи во ексел и Правилник за попис

Попис 2020: Текст, Акти, Пописни листи во ексел и Правилник за попис побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Стечајни постапки НЕМА да се отвораат за време на вонредната состојба и после тоа, до 30 јуни 2020 година

Стечајни постапки НЕМА да се отвораат за време на вонредната состојба и после тоа, до 30 јуни 2020 година. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Пролонгиран рокот за доставувањето на ревидираните и одобрени финансиски извешти за 2019 година за средни и големи АД и ДОО

Пролонгиран рокот за доставувањето на ревидираните и одобрени финансиски извешти за 2019 година за средни и големи АД и ДОО. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share