Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, НОЕМВРИ 2020 година

Податоците за пресметка на платите за 2020 година побарајте ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Најниска и највисока основица за придонеси за 2017

Преглед на лично ослободување, најниска и највисока основица за пресметување на придонеси од плата за 2017 година може да симнете на повеќе

Share
Лично ослободување за 2017 година

Месечното лично ослободување за 2017 година изнесува 7.456 денари (1/12 од личното ослободување кое на годишно ниво изнесува: 89.472 денари). Личното ослободување ја намалува основицата за пресметување на персонален данок за примањата по основ на плата и пензија. Преглед на месечното лично ослободување по години може да го симнеш на повеќе.

Share
Лично ослободување, мин. и макс. основица за пресметување на придонеси од плата

Прегледот на личното ослободување, најниската и највисоката основица за пресметување на придонеси може да го симнат привилегираните корисници со кликнување на повеќе

Share