ЗОУП – Роковите не течат за време на вонредната состојба

Според Уредбата за Законот за општата управна постапка за време на траење на вонредната состојба, роковите кои ги определува овластеното службено лице, кои истекуваат за време на траење на вонредната состојба, престануваат да течат и продолжуваат по истекот на траењето на вонредната состојба, но само за онолку денови колку што преостанале, и тоа од денот на истекот на траењето на вонредната состојба. Детали и Пречистен текст на Законот за општата управна постапка побарајте на ПОВЕЌЕ.

Share