Mинималната нето плата за месеците АПРИЛ, МАЈ и ЈУНИ 2020 година останува НЕПРОМЕНЕТА и изнесува 14.500 денари

Во „Службен весник на РСМ“, бр. 88 од 03.04.2020 година објавена е Уредба со законска сила за примена на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија за време на вонредна состојба. Со оваа владина Уредба, висината на минималната нето плата за месеците АПРИЛ, МАЈ и ЈУНИ 2020 година останува НЕПРОМЕНЕТА и изнесува 14.500 денари.  Потсетуваме дека во „Службен весник на РСМ“ бр. 75/20, Министерството за труд и социјална политика го објави новиот износ на минимална плата кој требаше да се применува во периодот: април 2020 - март 2021 година, и кој требаше да изнесува 14.934 денари (21.776 денари бруто плата). Детали и прописи побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Измена и дополнување на Законот за минимална плата (239.19) + Пречистен текст

Во „Службен весник на РСМ“, бр. 239/19, од 19.11.2019 година се објавени измени и дополнувања на Законот за минимална плата. Измените влегуваат во сила на 19.11.2019 година. Согласно со ово Закон, висината на минималната плата изнесува 14.500 денари во нето износ, започнувајќи со исплатата на платата за месец декември 2019 година заклучно со исплатата на платата за месец март 2020 година. Детали и линкови до ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ за Законот за минимална плата побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
402 – Нова шифра во МПИН-от за работниците за кои се бара поддршка за раст на платите

402 - Нова шифра во МПИН-от за работниците за кои се бара поддршка за раст на платите. Новиот Правилник и детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Постапка за работодавачите кои ја исплатиле платата за месец 07/2018 година, а не побарале финансиска поддршка

Сите работодавачи кои ја исплатиле платата за месец 07/2018 година, а не побарале обезбедување на финансиска поддршка истото може да го сторат со... Детали побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Инструкција на УЈП и нов МПИН за фин. поддршка на растот на платите во повисок износ од минималната плата

Инструкција на УЈП за примена на законската одредба за финансиска поддршка на работодавачите за раст на плати во повисок износ од минималната плата и мајнова верзија на МПИН од 23.08.2018 година побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Коментар на ИД на Законот за минимална плата (Сл. в. 140.2018)

Коментар на Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија со кој се пропишува финансиска поддршка за раст на плати во износ повисок од минималната плата како и ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ на Законот за минималната плата (со вклучени предлог измени од јули 2018 година) може да симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Нов износ на МИНИМАЛНА ПЛАТА од јули 2018 година

Mинималната бруто плата од јули 2018 година ќе изнесува 17.370 денари, а соодветно на тоа и пресметаниот минимален нето износ на истата ќе бида 12.165 денари. Детали за информацијата и Пречистен текст на Законот за минимална плата со вклучени предлог измени од ЈУЛИ 2018 може да ги симнеш на ПОВЕЌЕ:

Share
Нов МПИН на УЈП во функција на измените на Законот за минимална плата

УЈП постави информација и нов МПИН на УЈП во функција на измените на Законот за минимална плата. Деталите побарајте ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Коментар за примена на измените на Законот за минимална плата

Во функција на навремена и на закон заснована исплата на платите за месец септември 2017 година, а имајќи ги предвид новините поврзани со минималната плата (132.17), Про агенс подготви детален Коментар на Законот за изменување и дополнувањата на Законот за минимална плата во Република Македонија. Коментарот може да го симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Финансиска помош за исплата на Минималната плата – Правилник

Објавен Правилникот за начинот на обезбедување на финансиската помош за исплата на минимална плата (138/17). Правилникот е во сила од 3 октомври 2017 година. Со Правилникот се уредени механизмите на финансиската помош за исплата на пропишаниот износ на минимална плата. Правилникот побарај го на ПОВЕЌЕ.

Share