Oграничување трговската маржа во трговијата со електрична енергија од 9.9.2022-15.4.2023

Детали за ограничувањето на трговската маржа во трговијата со електрична енергија од 9.9.2022-15.4.2023 и самата Одлука, побарај ги на ПОВЕЌЕ

Share
Ограничена трговската маржа на огревното дрво и пелетите од дрво и Ограничен извозот на семе од сончоглед (179.2022)

Ограничена трговската маржа на огревното дрво и пелетите од дрво и Ограничен извозот на семе од сончоглед (179.2022). Информација и Одлуките побарај ги на ПОВЕЌЕ

Share
Нов Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам во сила од 12 јули 2022 г.

Нов Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам во сила од 12 јули 2022 г. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
9 јули 2022: Измени во сферата на трговијата на мало поврзани со работењето во недела и на државни празници

9 јули 2022: Измени во сферата на трговијата на мало поврзани со работењето во недела и на државни празници. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
1 јуни 2022: Укинати ограничувања на трговски маржи и вратени редовни ДДВ стапки за производи за човечка исхрана и енергенти

1 јуни 2022: Укинати ограничувања на трговски маржи и вратени редовни ДДВ стапки за производи за човечка исхрана и енергенти. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Престанаа ограничувањата за извоз на масло од сончоглед, пченица, пченка, брашно и слични стоки

Престанаа ограничувањата за извоз на масло од сончоглед, пченица, пченка, брашно и слични стоки. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
11.04.2022: Нова можност за отворање сметка во странство – за плаќање на обврски кон правни лица од Руската Федерација

11.04.2022: Нова можност за отворање сметка во странство - за плаќање на обврски кон правни лица од Руската Федерација. Детали и пречистен текст на Одлуката побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Новина: 1.4.2022 – Признавање на оперативни трошоци како можност за зголемување на цените на стоките за човечка исхрана

Новина кај ограничувањето на цените на стоките за човечка исхрана од 1.4.2022: Признавање на оперативни трошоци (20%, односно 15%) како можност за зголемување на цените во трговијата. Пречистен текст на Одлуката побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
НОВ Образец за менувачко работење (Декаден Извештај: ИМР 1)

НОВ Образец за менувачко работење (Декаден Извештај: ИМР 1). Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Споредбен Преглед на производи со ограничена трговска маржа и производи ослободени од ДДВ со право на одбивка на влезно ДДВ

Споредбен Преглед на производи со ограничена трговска маржа и производи ослободени од ДДВ со право на одбивка на влезно ДДВ побарај на ПОВЕЌЕ.

Share