Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог