Надомести на членови на органи ослободени од данок на добивка

Прегледот на неоданочивиот надомест на член на орган на управување според Законот за данокот на добивка може да го симнат привилегираните корисници со кликнување на повеќе

Share