Облигациони односи – Намалување на казнената камата

Со Уредба за Законот за облигационите односи се намалува казнената каматна стапка за деловните субјекти и за граѓаните. Детали и пречистен текст на Законот за облигационите односи побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Застареност на побарувањата и обврските како основ за отпис

Текст за застареноста на побарувањата и обврските како основ за отпис може да симнете на ПОВЕЌЕ.

Share