Правила за користење на годишен одмор и за исплата на регрес во 2019-та година

Правото на платен годишен одмор е едно од основните права и слободи утврдено со членот 32 став 4 на Уставот на РМ, во рамки на економските, социјалните и културните права. Уставот на РМ става посебен акцент на неприкосновеноста на правото на одмор за неговиот носител, со определба дека од ова право вработениот не може да се откаже. Работникот има право на платен годишен одмор од најмалку 20 работни дена, со тоа што со колективен договор или договор за вработување годишниот одмор може да се продолжи до 26 работни дена. Текст со наслов „ПРАВИЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШЕН ОДМОР И ЗА ИСПЛАТА НА РЕГРЕС ВО 2019 ГОДИНА“ и Интерни акти во ворд за годишниот одмор и регресот побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Брзо, кратко, јасно за регресот за годишен одмор за 2017 година

Потсетуваме на обврската за исплата на регрес за годишен одмор за 2017 година согласно со законските одредби и колективните договори и пропишани износи. Деталите побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Надоместок за боледување – Нормативен, сметководствен и даночен аспект

Во рамките на задолжителното здравствено осигурување, на осигурениците во работен однос (вработени лица) им се обезбедува право на паричен надоместок по основ на БОЛЕДУВАЊЕ за време на: -привремена спреченост за работа поради болест и повреда и -отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Даночен и сметководствен третман на службените патувања во земјата и странство

Во текот на работењето, деловните субјекти, институциите и органите често пати имаат потреба да испраќаат свои вработени (или надворешни соработници) на службен пат во земјата или во странство, со цел да извршат разни работни ангажмани, при што настануваат трошоци по повеќе основи. Трошоците поврзани со престојот и исхраната, но и останатите трошоци на самото службено патување, работодавачот има обврска да му ги надомести на работникот. Во текстот што може да го симнете на ПОВЕЌЕ се задржуваме на нормативниот, сметководствениот и на даночниот третман на овие трошоци.

Share
Дневници, одвоен живот и теренски додаток

Текстот на тема Дневници за службен пат, одвоен живот и теренски додаток - даночен и сметководствен третман може да го симнете на повеќе.

Share
Општ колективен договор за јавниот сектор

Пречистениот текст на Општиот колективен договор за јавниот сектор може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share
Општ колективен договор за приватниот сектор

Пречистениот текст на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share