Данок на добивка – 2021: Удвоен износот на даночно признатиот регрес за годишен одмор и зголемување на даночно признатите расходи за тестирање за COVID-19

Данок на добивка - 2021: Удвоен износот на даночно признатиот регрес за годишен одмор и зголемување на даночно признатите расходи за тестирање за COVID-19. Детали и пречистен текст на Законот за данокот на добивка побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Оданочување на доходот од осигурување на физички лица остварен во 2021 година и даночен третман на расходите за осигурување за целите на формирањето на основата за оданочување со данок на добивка

Текст на тема „Оданочување на доходот од осигурување на физички лица остварен во 2021 година и даночен третман на расходите за осигурување за целите на формирањето на основата за оданочување со данок на добивка“ побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Четири важни предлог измени на Законот за данокот на добивка (април 2021)

Четири важни предлог измени на Законот за данокот на добивка (април 2021 година). Информација за предложените измени, Предлог Закон и Пречистен текст на Законот за данокот на добивка со вклучени предлог измени побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
До 31 март 2021 – Последен рок за поднесување до УЈП на ДД-01-Барање за пренесување на искажаната загуба

31 март 2021 година е последен рок за поднесување до УЈП на ДД-01-Барање за пренесување на искажаната загуба. Искажаната Даночна загуба (Негативна даночна основа утврдена како разлика меѓу повисокиот износ на Загуба од Билансот на успех и помалиот износ на Оданочиви расходи од Даночниот биланс) може да се пренесе на товар на добивката (читај: на товар на даночната основа) во идните пресметковни (даночни) периоди најмногу до ПЕТ години сметано од годината во која е искажана загубата. Детали, текст, образец, акти и прописи побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Поставен е образецот ДД-ОМА/1 за ослободување од плаќање на аконтации за данок на добивка и пролонгиран е рокот за негово поднесување до 14 декември 2020 година (понеделник)

Поставен е образецот ДД-ОМА/1 за ослободување од плаќање на аконтации за данок на добивка и пролонгиран е рокот за негово поднесување до 14 декември 2020 година (понеделник). Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Oслободување од оданочување на трошоците за лабораториски тестови за Covid-19 за вработени лица

Од 7 декември 2020 година,лабораториските тестови за Covid-19 за вработени лица се ослободени од данок на личен доход; 2020 година: Трошоците за лабораториски тестови за Covid‐19 за лица вработени кај обврзникот на данокот на добивка, во износ до 9.000 денари годишно ќе имаат третман на даночно признаен расход. Детален текст на темата побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Ослободување од плаќање аконтации на данок на добивка за месеците ноември-декември 2020 година и јануари-февруари 2021 година

Со измените на Законот за данокот на добивка (во сила од 7.12.2020 година) е пропишано право на ослободување од плаќање на аконтации на данок на добивка за месеците ноември и декември 2020 година, како и за јануари и февруари 2021 година. За условите кои треба да ги исполнат правните лица обврзници на данок на добивка за да бидат ослободени од плаќање на аконтациите на данокот на добивка за овие 4 месеци и за останатите детали, вклучувајќи и пречистен текст на Законот побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Најнови Предлог измени на Законот за данокот на добивка и Законот за данокот на личен доход во собраниска процедура

Најнови Предлог измени на Законот за данокот на добивка и Законот за данокот на личен доход во собраниска процеддура. Краток преглед и Предлог Законот за данокот на добивка и Законот за данокот на личен доход побарај, како и пречистени текстови на двата закони побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Сметководствен и даночeн третман при пренамена на недвижности

Поради разни деловни причини, трговските друштва и други стопански субјекти се одлучуваат за пренамена на еднаш веќе наменски класифицираните недвижнини. Така на пример, стопанствениците се одлучуваат своите недвижности користени во дејноста, да ги пренаменат за изнајмување, продажба или пак вложување во друго друштво. Често пати, недвижностите кои се изградени за цели на продажба, а продажбата не е извесна, се даваат за изнајмување. Сите детали за Сметководствениот и даночниот третман при пренамена на недвижности побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
30 септември 2020 – Рок за поднесување на Извештајот за трансферните цени за 2019 година

30 септември 2020 година е рок за поднесување на Извештајот за трансферните цени за 2019 година до Управата ја јавни приходи. Детален текст на тема: „Извештај за трансферните цени за 2019-та година - утврдување на оданочиви разлики од деловни и финансиски трансакции со поврзани лица“ и Правилникот за трансферни цени побарај ги ПОВЕЌЕ

Share