Шифри за платен промет со странство

Прегледот на Шифри за платен промет со странство според прописите за девизно работење може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share