Коефициенти за ревалоризација за единки корисници на буџети и фондови и непрофитни субјекти

Единките корисници на буџети и фондови и непрофитните субјекти, коефициентите за ревалоризација на основните средства за 2020 година може да ги симнат на повеќе.

Share