Процент за МДБ за АВГУСТ 2022 = 10,2%

Процентот за МДБ за АВГУСТ 2022 година изнесува: 10,2%! Месечната аконтација за АВГУСТ 2022 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година (АОП 56), зголемена за 10,2%. Правните лица кои го применуваат Законот за исплата на платите ИМААТ право на покачување на платите за месец АВГУСТ 2022 година за 0,65%. Текст за Месечните аконтации за данокот на добивка и данокот од вршење на самостојна дејност и други детали и алатки побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Алатка за МДБ за 2017 година

Алатка за пресметка на месечната аконтација на данокот на добивка за 2017 година може да симнете на повеќе

Share
Цени на мало

Прегледот на порастот на Цените на мало за 2016 и 2017 година може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share
Процент за МДБ

Преглед на Процентите за пресметување на месечна аконтација на данокот на добивка може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share