Даночен и сметководствен третман на службените патувања во земјата и странство

Во текот на работењето, деловните субјекти, институциите и органите често пати имаат потреба да испраќаат свои вработени (или надворешни соработници) на службен пат во земјата или во странство, со цел да извршат разни работни ангажмани, при што настануваат трошоци по повеќе основи. Трошоците поврзани со престојот и исхраната, но и останатите трошоци на самото службено патување, работодавачот има обврска да му ги надомести на работникот. Во текстот што може да го симнете на ПОВЕЌЕ се задржуваме на нормативниот, сметководствениот и на даночниот третман на овие трошоци.

Share
Дневници, одвоен живот и теренски додаток

Текстот на тема Дневници за службен пат, одвоен живот и теренски додаток - даночен и сметководствен третман може да го симнете на повеќе.

Share
Ноември 2016: Примања без ПДД

Прегледот за 2016 на посебните примања кои НЕ се оданочуваат со персонален данок на доход може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share
Примања кои не се оданочуваат со персонален данок на доход

1) Прегледот на примањата кои се ослободени од персонален данок на доход, 2) Прегледот на неоданочените износи на испратнина (технолошки вишок) и 3) Дозволениот износ на трошоци за организирана исхрана за врема на работа на товар на работодавачот може да ги симнат привилегираните корисници со кликнување на повеќе

Share