Проагенсов Преглед на прописи заклучно со Сл. весник 253/2022

Проагенсовиот Преглед на прописи заклучно со Сл. весник 253/2022 може да го симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Нов Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам во сила од 12 јули 2022 г.

Нов Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам во сила од 12 јули 2022 г. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Предложени измени на Тарифниот систем за снабдување со електрична енергија

Предложени измени на Тарифниот систем за снабдување со електрична енергија. Пречистен текст на Законот за енергетија, Презентација за предложените измени во Тарифниот систем и други детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
3 важни подзаконски прописи на Законот за заштита на личните податоци

Во Сл. весник 280.2021 се објавени 3 важни подзаконски прописи на Законот за заштита на личните податоци, меѓу кои и Одлука за стандардни договорни клаузули помеѓу контролорите и обработувачите (сметководители, и други слични вршители на услуги)

Share
Збирна информација: ЗАБРАНИ ЗА КЕСИ ОД ПЛАСТИЧНИ МАСИ И ПЛАСТИЧНИ ПАКУВАЊА

Збирна информација за примената на забраната за пластични кеси побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
1.12.2021: Нов Правилник за кеси и Евиденција за продадени кеси (во excel)

1.12.2021: Нов Правилник за кеси и Евиденција за продадени кеси (во excel). Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
1 декември 2021 година: Забрана за пуштање во промет на пластични кеси за носење на стоки

Од 1 декември 2021 година (среда) започнува примената на членот 10 од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на РСМ“ бр. 215/21). Согласно со став 1 и став 3 од овој член, се забранува пуштање на пластични кеси за носење на стоки на пазарот во Република Северна Македонија, но по исклучок, со плаќање на надоместок од страна на крајните корисници, дозволено е пуштање на пазарот на биоразградливи кеси за носење на стоки кои се произведени согласно со пропишаните стандарди за биоразградливост, освен многу лесните пластични кеси за носење на стоки. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Здравствени протоколи кои се применуваат од 15 јуни 2021 година

Здравствените протоколи кои се применуваат од 15 јуни 2021 година може да ги симнеш на ПОВЕЌЕ.

Share
Oд 2021 година воспоставен Регистар на вистински сопственици во рамки на Централниот регистар

Централниот регистар на РСМ го воспостави електронскиот Регистар на вистински сопственици. Тскет и сите детали побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Предлог законски измени во ноември 2020 година – обврски на субјектите-обврзници (вршители на сметководствена и ревизорска дејност и на даночен консалтинг) согласно со законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам

Текст на тема Предлог законски измени во ноември 2020 година - обврски на субјектите-обврзници (вршители на сметководствена и ревизорска дејност и на даночен консалтинг) согласно со законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам и Интерни компаниски акти за спречување перење пари и финансирање на тероризам побарај на ПОВЕЌЕ.

Share