Mожност за откуп на неплатениот стаж заради остварување на права од пензиско и инвалидско осигурување

За можноста за откуп на неплатениот стаж заради остварување на права од пензиско и инвалидско осигурување (текст и правилник) побарај на ПОВЕЌЕ:

Share
Измена на Уредбата за 50%-тно субвенционирање на придонесите од плата

Во „Службен весник на РСМ“, бр. 116/2020 од 5.5.2020 година објавена е Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба (92/2020). Измените се донесени заради усогласување на оваа Уредба со Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот covid-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година. Со измена на Уредбата за субвенционирање на социјалните придонеси е пропишан нов образец Барање за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување (БС-ПЗСО). Детали и пречистен текст на Уредбата побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Субвенционирање на придонесите од плата за април-јуни 2020 година

Во „Службен весник на РСМ“ број 92 од 6 април 2020 година е објавена Уредбата со законска сила за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба, која влезе во сила со денот на објавувањето т.е. на 6 април 2020 година. Со Уредбата се уредуваат условите, начинот и постапката на субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување. Текст со детали побарај на ПОВЕЌЕ

Share
УЈП објави НОВ МПИН плус Информација за начинот на поднесување на барање на субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата

УЈП објави НОВ МПИН плус Информација за начинот на поднесување на барање на субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата. Линк до информацијата на ПОВЕЌЕ.

Share
Годишни известувачки обврски по ЗРО и Законот за придонеси

Годишни известувачки обврски по ЗРО и Законот за придонеси и укинати ГОДИШНИ Известувачки обврски за персоналниот данок на доход. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Усвоени Законот за данокот на личен доход и Законот за придонеси

Собранието на РМ на 66-та седница одржана (24 декември 2018-та година) ги усвои: Законот за данокот на личен доход и Законот за изменување и дополнување на Законот за придонесите од задолжително социјално осигурување. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Пречистен текст на Законот за ПИО – 220.2018

Најнов пречистен текст на Законот за ПИО, заклучно со измените објавени во Службен весник на РМ, бр. 220/18 може да симнете (измените се разликуваат по бојата на буквите) на ПОВЕЌЕ.

Share
Преглед на работни часови по години (и месеци) од 1970 до 2018 година

Преглед на работни часови по години (и месеци) од 1970 до 2018 година (се користат за составување на М-4 обрасците) може да побарате на ПОВЕЌЕ.

Share
Матична евиденција на индивидуалните земјоделци како пензиски осигуреници

Измени во матичната евиденција на индивидуалните земјоделци како пензиски осигуреници од 1 август 2018 година. Детали побарајте на ПОВЕЌЕ.

Share
Социјални придонеси – НОВИ и важни измени на Законот за придонеси

Со измена на Законот за придонеси објавен во „Службен весник на РМ“, бр. 171/17, од 1 јануари 2018 година се менува НАЈВИСОКАТА месечна основица за пресметување и плаќање на придонесите. За деталите побарај на ПОВЕЌЕ.

Share