Трошоци на живот, Покачување на плати

Прегледот на порастот на Трошоци на живот и правото на покачување на платите за субјектите што го применуваат Законот за исплата на платите во РМ може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share
Коефициенти за ревалоризација за единки корисници на буџети и фондови и непрофитни субјекти

Единките корисници на буџети и фондови и непрофитните субјекти, коефициентите за ревалоризација на основните средства за 2020 година може да ги симнат на повеќе.

Share
Цени на индустриски производи

Пргледот на Цените на индустриски производи може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share
Цени на мало

Прегледот на порастот на Цените на мало за 2016 и 2017 година може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share