Алатки за пресметување на износот на финансиска поддршка за октомври, ноември и декември 2020 година

Алатки за пресметување на износот на финансиска поддршка за октомври, ноември и декември 2020 година побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Акти за попис

За нашите претплатници ги поставивме следните корисни алатки за ПОПИС: ИНТЕРНИ АКТИ (во word): 1) Интерни акти за попис 2) Пример на ИОС 3) Интерен Правилник за попис 4) Правилник за попис (107/11) ПОПИСНИ ЛИСТИ (во excel): 1) Пописна листа за материјални средства 2) Пописна листа за нематеријални средства 3) Пописна листа за стоки и материјали 4) Пописна листа за побарувања

Share
Алатка за Патни налози

Алатката за составување на Патни налози (во excel може да ja симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share
Годишна сметка

Модулот (во excel) за составување на Годишната сметка може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share
Алатка за пресметка на БРУТО плата за 2017 година

Алатката за пресметување на бруто платата за 2017 година, со лимитирање на најниската и највисоката основица за пресметување на придонесите може да ја симнете на повеќе

Share
Алатка за пресметка на НЕТО плата за 2017

Алатката за пресметување на нето платата за 2017 година, со лимитирање на најниската и највисоката основица за пресметување на придонесите може да ја симнете на повеќе

Share