Ново одлагање на забраната за плаќање со пресметка за субјектите со блокирана трансакциска сметка

Ново одлагање на забраната за плаќање со пресметка за субјектите со блокирана трансакциска сметка. Инфо и пречистен текст на Законот за платен промет побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Важни измени во Законот за платен промет, Законoт за УЈП и Законот за банките

Во „Сл. весник на РМ“, бр. 7/2019 објавени се важни измени и дополнување во Законот за платен промет, Законот за УЈП и Законот за банките. Сите детали побарај ги на ПОВЕЌЕ:

Share
Нови правила за пополнување на платниот инструмент за јавни давачки „ПП-50“

Од 1 февруари 2018 година во примена се нови правила за пополнување на платниот инструмент за јавни давачки „ПП-50“. Деталите побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Најава на одлагање за 1 година на забраната за плаќање со пресметка на субјектите со блокирани сметки

Најава на изменување на Законот за платниот промет: Согласно со актуелното решение од Законот за платниот промет, на 1 јануари 2018 година треба да престане можноста правните субјекти кои имаат блокирани трансакциски сметки да вршат плаќање со компензација, асигнација, цесија и преземање на долг. Примената на ова решение ќе биде одложено, овој пат за 1 година.

Share
Лично ослободување за 2017 година

Месечното лично ослободување за 2017 година изнесува 7.456 денари (1/12 од личното ослободување кое на годишно ниво изнесува: 89.472 денари). Личното ослободување ја намалува основицата за пресметување на персонален данок за примањата по основ на плата и пензија. Преглед на месечното лично ослободување по години може да го симнеш на повеќе.

Share
Шифри на валути

Прегледот на Шифри на валути според прописите за девизно работење може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share
Шифри на трансакции за ВС-22

Прегледот на Шифри на трансакции за образец ВС-11 (Вложување од странство) може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share
Шифри на трансакции за ВС-11

Прегледот на Шифри на трансакции за образец ВС-11 (вложување во странство) може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share
Шифра на инструмент за плаќање и налогодавач/корисник

Прегледот на Шифра на инструмент за плаќање и налогодавач/корисник според прописите за девизно работење може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share
Шифри на меѓународни организации

Прегледот на Шифри на меѓународни организации според прописите за девизно работење може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share