Правила за исплата на регресот за годишен одмор и новогодишниот надоместок за 2021 година

Детали за правилата (целосен текст, одлуки, мислење на ОРМ) за исплата на регресот за годишен одмор и новогодишниот надоместок за 2021 година побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог

Прегледи на цената на: а) горивата, б) надоместокот за користење на приватно возило за службени цели и в) структурата на цените на горивата за 2020-та година и Патен налог во excel форма може да се симнат на ПОВЕЌЕ.

Share
Правила за исплата на регресот за годишен одмор и новогодишниот надоместок за 2020 година

Детален текст за Регресот за годишен одмор (посебности за здравствените организации, непрофитните субјекти и здруженија, даночен третман и примери на акти), и за Новогодишниот надомест побарај во текстот на ПОВЕЌЕ.

Share
Објавено ПОНИШТУВАЊЕТО на Уредбата за паушали и надоместоци на членови на одбори

Објавено ПОНИШТУВАЊЕТО на Уредбата за паушали и надоместоци на членови на одбори. Детали и Одлуката на Уставен суд побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Покрената постапка за оцена на уставноста на Уредбата за исплата по основ на договор на дело

Покрената постапка за оцена на уставноста на Уредбата за исплата по основ на договор на дело. Коментар и детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Обновено (24.04.2020): Јавен сектор – Измена на ограничувањата за исплата на додатоци и надоместоци на плата за април и мај 2020 година

Обновено (24.04.2020): Јавен сектор - Измена на ограничувањата за исплата на додатоци и надоместоци на плата за април и мај 2020 година. Коментар, пречистен текст на уредбата и сите поратечки прописи побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Дневници за службено патување во странство

Дневниците за службено патување во странство (највисоки износи утврдени со Решение) може да ги симнат привилегираните корисници со кликнување на ПОВЕЌЕ.

Share
Надоместок за возило

Прегледот на надоместокот за користење на приватно возило за службени цели за 2018 година може да го симнеш на ПОВЕЌЕ.

Share
Инфо: Даночен третман на трошоците за храна на работници кои работат ноќно време третина од годишното работно време

Каков е даночниот третман на исплатениот надомест за исхрана на работниците што работат ноќе, согласно со последните измени на ЗРО (Што мисли Про агенс, а што УЈП?). Деталите побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Со измена на Законот за пратеници извршено намалување на патните трошоци

Со измена на Законот за пратеници, на пратениците во Собранието на РМ им се намалува надоместокот за користење на автомобили во лична сопственост за службени цели, од претходно пропишаниот во висина од 30%, на 20% од продажната цена на еден литар гориво, според изминат километар за возилото кое се користи. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share