Процент за МДБ за ДЕКЕМВРИ 2021 = 4,3%

Процентот за МДБ за ДЕКЕМВРИ 2021 година изнесува: 4,3%! Месечната аконтација за ДЕКЕМВРИ 2021 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година (АОП 56), зголемена за 4,3%. Правните лица кои го применуваат Законот за исплата на платите ИМААТ право на покачување на платите за месец ДЕКЕМВРИ 2021 година за 0,2%. Текст за Месечните аконтации за данокот на добивка и данокот од вршење на самостојна дејност за 2021 година и други детали и алатки побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Коефициенти за ревалоризација за единки корисници на буџети и фондови и непрофитни субјекти

Единките корисници на буџети и фондови и непрофитните субјекти, коефициентите за ревалоризација на основните средства за 2020 година може да ги симнат на повеќе.

Share
Коефициенти за ревалоризација

Коефициенти за ревалоризација на основните средства кај единките корисници на средства од буџети и фондови и непрофитните субјекти за целите на составување на годишната (завршната) сметка може да ги симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share