13 јули 2022 година: НОВО зголемување на РЕФЕРЕНТНАТА каматна стапка на Народната банка на 2,5%

13 јули 2022 година: НОВО зголемување на РЕФЕРЕНТНАТА каматна стапка на Народната банка на 2,5%. Детали побарај на ПОВЕЌЕ (MORE)

Share
Скибор и Еурибор каматни стапки

Податоци за СКИБОР и ЕУРИБОР каматните стапки за 2020 година. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
2022: Камати: референтна, казнена камата и камата за неплатени јавни давачки

Прегледот на каматните стапки на казнена (затезна) камата, референтната каматна стапка и каматните стапки за неплатени јавни давачки може да го симнат привилегираните корисници со кликнување на ПОВЕЌЕ.

Share
1 јули 2021 година: Намалување на законската казнена (затезна) камата за 0,25 процентни поени

1 јули 2021 година: Намалување на законската казнена (затезна) камата за 0,25 процентни поени. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
1 јули 2020 година: Зголемување на стапките на казнената камата согласно со ЗОО

1 јули 2020 година: Зголемување на стапките на казнената камата согласно со ЗОО. Детали и Преглед на висината на стапката на казнената камата по години заклучно со 31.12.2020 година побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Казнена камата според Уредбата на ЗОО за ЈУНИ 2020 година

Народна банка на РС Македонија ја објави референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата за мај 2020 година. Детали побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Намалената каматна стапка на даночен долг од 0,015% на ден со лимитирана примена до 60 дена после вонредната состојба

Намалена камата на даночен долг од 0,015% на ден со лимитирана примена до 60 дена после вонредната состојба. Детали и прописи побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Намалување на стапката на казнената камата од 3 април 2020 година

Согласно со Уредбата со законска сила за примена на Законот за облигационите односи за време на вонредна состојба (89/2020) која влезе во сила на 3 април 2020 година и ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, висината на стапката на законската казнена камата е ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛЕНА. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Алатки за пресметување на пропорционална камата (365 или 366 дена)

Алатките за пресметка на пропорционална камата може да ги симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Kазнената камата според ЗОО останува непроменета во првото полугодие од 2020 година

Од 1 јуни 2019 година повторно се намалува стапката на КАЗНЕНАТА (затезната) камата. Каматната стапка за пресметување на казнената камата се утврдува секои шест месеци. Преглед на казнените камати, референтните каматни стапки на НБРМ и АЛАТКА за пресметка на камата побарај на ПОВЕЌЕ.

Share