Потврди за даночен резидент за 2021 година

Потврди за резидентен стауст за 2021 година за Facebook и Google побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Ратификуван Договорот за одбегнување на двојно оданочување со Израел

Во „Службен весник на РМ“, бр. 36 од 26 февруари 2018 година е објавен нов Закон за ратификација на Договорот меѓу Македонската Влада и Израелската Влада за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
ЗАДРЖАН ДАНОК ЗА ИСПЛАТИ КОН СТРАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА ЗА РЕКЛАМИРАЊЕ

Ви обрнуваме внимание на исплатите кон СТРАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА по основ на рекламирање на facebook, google, amazon,.... Имено овие исплати направени со компаниски платежни картички (или исплатени на друг начин од средства на македонска компанија) се ОДАНОЧИВИ ако не се спроведат пропишаните процедури пред УЈП. Деталите побарајте ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Задржан данок – Преглед по земји и стапки на оданочување

Прегледот на земји со кои Р. Македонија има склучено договори за одбегнување на двојното оданочување може да го симнеш на ПОВЕЌЕ. Прегледот на земји и даночни стапки уредени со договорите за одбегнување на двојното оданочување по одделни видови на приходи може да го симнеш на ПОВЕЌЕ.

Share
Од 2018-та во примена Договорот за одбегнување на двојно оданочување со Белгија

Од 2018 година започнува примената на Договорот за одбегнување на двојно оданочување со Белгија

Share
Задржан данок

Прегледот на даночни стапки по одделни видови приходи може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share