Ваучерски систем – Нов модел на финансирање на спортот преку данокот на добивка

Македонската Влада најавува ваучерски систем на финансирање на спортот. Со ваучерскиот систем, дел од данокот на добивка, се става на располагање на спортските субјекти (спортски клубови и федерации) заради зголемување на нивната финансиска моќ. Секој правен субјект, обврзник на данокот на добивка, ќе добие можност до 50% од пресметаниот данок на добивка да го инвестира директно во спортот. Спортски клубови, федерација или поединечен спортист ќе располагаат со ваучери којшто ќе значат платен данок на добивка за компанија. Со ова сите спортски субјекти имаат еднаква шанса за примање на финансиски средства без фаворизирање. Деталите побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Даночен третман на трошоците за сместување/превоз на ангажирани лица

За даночниот третман на трошоците за сместување и превоз на лица ангажирани од страна на обврзник на данок на добивка прочитајте на ПОВЕЌЕ

Share
Даночен третман на трошоците за СМЕСТУВАЊЕ и ПРЕВОЗ на ЛИЦА ангажирани од обрзник на данокот на добивка

Текст за новиот даночен третман на трошоците за СМЕСТУВАЊЕ и ПРЕВОЗ на ЛИЦА ангажирани од страна на обрзник на данокот на добивка (во примена од 1 јануари 2017 година) можете да прочитата на ПОВЕЌЕ

Share
Правилник за данокот на добивка (пречистен текст-2017)

Пречистен текст на Правилникот за данокот на добивка (пречистен текст-31.2017)

Share
Закон за данокот на добивка (пречистен текст-2017)

Пречистен текст на Законот за данокот на добивка (190.2016) може да симнете на ПОВЕЌЕ

Share
Вредносно усогласување и отпис на побарувања од купувачи

За даночниот и сметководствен третман на вредносното усогласување и отписот на побарувањата од купувачите прочитајте детален текст на ПОВЕЌЕ.

Share
НОВО – Даночно поттикнување на спортот од 2017-та

Детален текст за НОВАТА форма на даночно поттикнување на спортот согласно со Законот за данокот на добивка (190/16, во примена од 1 јануари 2017 година) врз основа на донирани финансиски средства на: - националните спортски федерации, - Македонски олимписки комитет (МОК), - спортските клубови и - активни спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови прочитајте на ПОВЕЌЕ.

Share
Алатка за МДБ за 2017 година

Алатка за пресметка на месечната аконтација на данокот на добивка за 2017 година може да симнете на повеќе

Share
Даночен аспект на финансирањето на партии и избори

Текстот за даночниот аспект на финансирањето на партиите и изборните кампањеи може да го симнеш на повеќе

Share
Надомести на членови на органи ослободени од данок на добивка

Прегледот на неоданочивиот надомест на член на орган на управување според Законот за данокот на добивка може да го симнат привилегираните корисници со кликнување на повеќе

Share