Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог

Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Коментар на измените на Законот за ДДВ и Законот за акцизи и нивните пратечки Одлуки

Коментар на измените на Законот за ДДВ и Законот за акцизи и нивните пратечки Одлуки во функција на укинувањето на ДДВ за некои производи за човечка исхрана, односно намалување на ДДВ за енергентите, вклучувајќи и пречистени текстови на Законот за ДДВ и Законот за акцизите побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Новини во Законот за акцизите и обврска за доплата на акциза – 6 април 2021 година

За новини во Законот за акцизите и обврската за доплата на акциза - 6 април 2021 година, информации, текст и пречистен текст на Законот за акцизите побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Струк. на цена на горива

Структурата на цените на горивата за 2018 година може да ја симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Рефлексии од зголемувањето на акцизата на гасните масла од 1 јануари 2018 година

Со измена на Законот за акцизите („Службен весник на РМ“, бр. 171/17), во примена од 1 јануари 2018 година, извршено е зголемување на акцизата на гасни масла (односно за следните нафтените деривати) од точка 2 на член 28 од Законот за акцизите: - погонско гориво (акцизата се зголемила од 12,121 на = 15,121 ден/л) и - гориво за греење (акцизата се зголемила од 3,136 на = 6,136 ден/л). За обврски кои произлегуваат од зголемувањето на акцизата побарај на Коментарот на ПОВЕЌЕ.

Share
Цени на горива

Преглед на цените на горивата за 2017 година може да се симнат на ПОВЕЌЕ.

Share
Струк. на цена на горива

Прегледот на Структурата на цените на горивата може да го симнете на повеќе

Share
Структура на цените на горивата

Структурата на продажните цени на горивата може да ја симнат привилегираните корисници со кликнување на повеќе

Share
Надоместок за возило

Прегледот на Надоместокот за користење на приватно возило за службени цели може да го симнат привилегираните корисници со кликнување на повеќе

Share