Образец за моторни возила за целите на Изборниот законик (excel формат)

За целите на претстојните локални избори, согласно со измените на Изборниот Законик, субјектите од јавниот сектор имаат обврска податоците за моторните возила во електронска форма да ги доствуваат до ДКСК, НАЈДОЦНА ДО 25 СЕПТЕМВРИ ДО 24,00 часот. Образец во EXCEL и останати детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Предлог измени на Законот за јавни претпријатија поврзани со управните и надзорните одбори

Детали за предлог измените на Законот за јавните претпријатија со кој се уредува намалување на бројот на членови во УО и НО, лимитирање на месечниот надомест и удвојување на можниот мандат ПЛУС Пречистен текст на ЗЈП побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Обновено (24.04.2020): Јавен сектор – Измена на ограничувањата за исплата на додатоци и надоместоци на плата за април и мај 2020 година

Обновено (24.04.2020): Јавен сектор - Измена на ограничувањата за исплата на додатоци и надоместоци на плата за април и мај 2020 година. Коментар, пречистен текст на уредбата и сите поратечки прописи побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Активиран е-сервисот за пријавување на обврските во јавниот сектор

Законот за пријавување и евиденција на обврски е целосно нов законски пропис насочен кон воспоставување на централизиран електронски систем за следење на начинот на располагање со јавни средства од страна на јавните субјекти, преку пријавување и евидентирање на сите преземени, недоспеани, доспеани и неплатени обврски. Коментар на Законот и ЛИНК до новиот е-сервис за пријавување на обврските за субјектите од јавниот сектор побарај на ПОВЕЌЕ.

Share