Управување со отпад: Од 1 декември 2021 година – Забрани за кеси од пластични маси и пластични пакувања