ПАКЕТ Годишна претплата на Проагенсовите печатени и е-изданија и консалтинг за 2022 година