Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, СЕПТЕМВРИ 2021 година со АЛАТКИ за пресметка за 2021-ва